2. Levendige handelskernen en ondernemingen – Des quartiers de commerces vivants – vibrant local shopping centres

(version française après version néerlandophone/English version below French version)

Vele Oudergemnaren missen een buurtwinkel of een terras om de hoek. Dat is niet alleen handig voor kleine aankopen, maar ook voor sociaal contact. In buurtgemeenten rondom ons zien we dat vaak vernieuwende winkel- en horecazaken hun deuren openen en rondom hen een nieuwe dynamiek doen ontstaan. Handel en horeca zijn natuurlijk privé-aangelegenheden, maar we vinden dat Oudergem een meer pro-actief beleid moet voeren om ondernemingen of beginnende ondernemers aan te trekken en te begeleiden. Ook de huidige handelskernen moeten beter gewaardeerd en bekend gemaakt worden.

Hoe willen we dit doen en vernieuwen?

 • Via een strategisch commercieel plan willen we samen met handelaarsverenigingen en Oudergemnaren een visie ontwikkelen op handelskernen en horeca die een aangename winkelervaring mogelijk maakt die ook klanten van buiten Oudergem aantrekt. Focus ligt hier ook op het aantrekken van vernieuwende winkelconcepten en nieuwe ondernemingen zoals rondtrekkende zaken, biowinkels, repaircafés of fietscafés.
 • Lege panden willen we doormiddel van een financiële incentive beschikbaar maken voor beginnende ondernemers en pop-ups.
 • Informatie over bestaande winkels en ondernemingen willen we beter beschikbaar maken via een website en beter ontsluiten via de gemeentelijke applicatie.
 • parkeersysteem van beperkte duur voor bepaalde plaatsen in handelszones met behulp van sensoren (vgl Shop & Go).

Inspirerende liberale praktijkvoorbeelden voor Oudergem :

De stad Kortrijk ontwikkelde het programma ‘Kortrijk Zaait’ waarbij eigenaars van een leeg winkelpand een financiële incentive krijgen om gedurende een jaar of half jaar hun ruimte beschikbaar te stellen aan nieuwe ondernemers. Zo kan de ondernemer zijn stiel leren terwijl inwoners een nieuw aanbod kunnen ontdekken en leegstand vermeden wordt. Ondertussen kent dit al navolging in enkele andere centrumsteden. 

Het Shop & Go parkeerconcept werd ontwikkeld in Kortrijk en nadien in Mechelen overgenomen. Ondertussen is het ook in Brussel centrum in enkele straten uitgerold. Uit een evaluatie in Kortrijk blijkt dat mensen zich aan de tijdslimiet houden en dat de circulatie er vlot verloopt. 

In Lommel heb je de website startjeeigenzaak.be waar je snel kan zien hoe je een zaak kan openen maar bewoners ook voorstellen kunnen doen welke type winkel ze in een bepaald pand wensen.

In Wortegem-Petegem heb je dan weer een horecagids met een digitale kaart die inwoners en toeristen toelaat om lokale horecazaken snel te vinden. Het is een samenwerking tussen de gemeente en de dienst toerisme.

 • Het bouwen van een overdekte plaats (zoals bijvoorbeeld een hal) met een goede infrastructuur voor de wekelijkse markten
 • Het herdenken en opnieuw doen opbloeien van de Waverse Steenweg doormiddel van een plan uitgewerkt met het Gewest zodat deze opnieuw een moderne, groene as wordt uitgerust met betaalbare woningen en winkels en met een lagere verkeersdruk
 • Het instellen van een fysiek en numeriek loket voor handelaren en zelfstandigen ten einde ze te ondersteunen bij administratieve stappen, de zoektocht naar subsidies, het uitwerken van een digitale strategie, het bouwen van netwerken, de overname van hun zaak, de installatie van betaalterminals, de inplanting van pop-up winkels in niet gebruikte winkelruimtes en het instappen in korte ketens via een interactieve kaart, netwerking en aanbevelen van lokale leveranciers. Het uitwerken van een pro-actieve en creatieve politiek om innoverende winkel- en handelsconcepten zoals onder andere rondtrekkende zaken, bio-winkels, repair cafés of fietscafés aan te trekken en deze te ondersteunen
 • Het realiseren van een betere afstemming tussen lokale tewerkstellingsprogramma’s en de noden van lokale bedrijven
 • Het versterken van de handelaarsverenigingen en het opzetten van een netwerk van ambachtslui en ondernemers uit verschillende buurtgemeenten om zo tot vruchtbare synergieën te komen.
 • Het mogelijk maken van toepassingen van lokale crowdfunding die ervoor zorgen dat private actoren en burgers de financiering van lokale winkels mee ondersteunen (ondersteund door een fiscale aftrek).

Imaginons des commerces de proximité de qualité. 

Des commerces de proximité de qualité. Imaginons qu’en rentrant du travail, vous trouviez dans votre quartier une offre commerciale complète et de qualité. Que le week-end, il soit agréable de flâner dans les rues d’Auderghem. Imaginons qu’en complément de l’offre existante, de nouveaux commerces voient le jour, que les espaces dédiés aux commerces restent rarement vides. Imaginons une commune à l’écoute de ses commerçant(e)s et indépendant(e)s. Une commune qui crée le cadre nécessaire à son développement économique, qui ose le dialogue avec les propriétaires privés et qui fasse preuve de proactivité et de créativité pour soutenir le commerce de proximité. Le commerce est une affaire privée, mais la commune ne doit pas non plus faire preuve de passivité.

Pour cela innovons:

 • Un aménagement des « places de quartier »(#St Julien, #Hankar, #Henrard, #Communal, #Coulbaut, #Amitié, #Dewinter, #Pinoy, #Transvaal, #Souverain…) ; des lieuxplus verts, conviviaux, cohérents et durables où s’implantent des commerces de qualité et où existent des nouvelles solutions de mobilité (mobilité douce avec des bornes innovantes ; places de parking de courte durée proches des commerces contrôlées par des technologies digitales comme des sensors placés au sol) et où des distributeurs de billets restent à disposition ;
 • Un réaménagement de l’espace en face de la maison communale et du centre culturel ; création de places et d’espaces conviviaux dans de nouveaux projets urbanistiques (#Delta ; #Herrmann-Debroux) ;
 • Un espace couvert (de type halle) muni d’une infrastructure permanente notamment pour les marchés hebdomadaires;
 • Un plan pour repenser et revitaliser la chaussée de Wavre en partenariat avec la Région bruxelloise visant à en faire un axe moderne, vert, composé de logements abordables et de commerces de qualité où la pression de la circulation est réduite ;
 • Un guichet unique physique et numérique pour les commerçant(e)s et indépendant(e)s afin de les aider dans les procédures administratives, la recherche de subsides, le développement digital, la mise en réseau, la transmission et la reprise de commerces, l’installation de terminaux de paiement, l’implantation de pop-up storesdans les espaces commerciaux non-utilisés, le recours aux circuits courts (carte interactive, mise en réseau, registre des fournisseurs locaux …) ; une politique proactive pour chercher et soutenir le développement d’une offre commerciale de « nouveau type »(bio, collaboratif, repair café,machineà pain, marchands ambulants …) ;
 • De meilleures connexions entre les structures d’aide à la mise à l’emploi et les besoins des entreprises locales ;
 • Des associations de commerçants renforcées; un réseau d’artisans et d’entrepreneurs en lien avec d’autres communes ; un club des entrepreneurs ;
 • Des initiatives de crowdfunding local, qui permettraient à des acteurs privés d’aider au financement de commerces locaux, doublé d’une déduction fiscale ;

Imagine vibrant local shopping centres with stores and shops of quality

Imagine that, when coming back home from your job, you find in your neighbourhood an offer of stores and shops that is divers and of quality. That during the week-end, it is nice to walk around along the Chaussee de Wavre or other shopping streets in Auderghem. Imagine that complementary to the existing offer, new stores and shops appear in our municipality and that commercial spaces don’t remain empty for a long period. Imagine a municipality that listens to its entrepreneurs and shopkeepers. A municipality that creates the necessary conditions and framework for its economic development, that dares to have a dialogue with private owners of shops and that dares to follow a pro-active and creative policy in order to support local shops and stores. It is true that shops, stores and enterprises are a private matter, but that does not mean that a municipality needs to be passive as well.

Therefore we want to innovate by:

 • Redeveloping the neighbourhood places (#St Julien, #Hankar #Henrard, #Communal #Coulbaut, #Amitié, #Pinoy, #Transvaal, #Sacré-Coeur, #Souverain, …) in order to have them greener, cosyer, sustainable and coherent with local shops and innovative mobility solutions;
 • Redeveloping the space in front of the town hall and the cultural centre; create nice spaces in new urbanist projects (#Delta, #Hermann-Debroux);
 • Constructing a covered space (like a hall) with a decent permanent infrastructure, in particular for the weekly markets;
 • Developing a plan, in cooperation with the Brussels Region, to redevelop the Chaussée de Wavre in order to transform it in a modern, green road with affordable houses and shops of quality and on which traffic pressure is reduced;
 • Establishing a single physical and digital office for entrepreneurs and independent professionals in order to support them with administrative procedures, with finding subsidies, with catching up with digital developments, with getting connected to local networks, with taking over businesses, with installing payment machines, with implanting pop-up stores in empty commercial spaces, with getting connected to short local circuits (interactive map, networking, register of local suppliers, …);
 • Implementing a pro-active policy to find and support the development of new store concepts such as bio-shops, repair cafés, bike cafés, street vendors (e.g. coffee shops) collective bakeries;
 • Establishing better connections between initiatives to help people finding a job and local entrepreneurs;
 • Reenforcing the commercial associations; creating a network of local artisans and entrepreneurs with connections to other municipalities; fostering a club of entrepreneurs;
 • Looking for initiatives for local crowdfunding that allows private actors to help financially local stores and shops, in relation with a fiscal deduction;

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: