3. Stappen, trappen en rijden – Marcher, pédaler et rouler – walking, biking and driving

(version française après version néerlandophone/English version after French version)

Op het gebied van mobiliteit streven we naar een gemeente die op een slimme en multimodale manier haar mobiliteit organiseert. De auto heeft hierbij zeker zijn plaats in Oudergem want het is niet iedereen gegeven om altijd de wagen thuis te laten. Het  is wel zo dat onze gemeente een hoog autobezit kent. We moeten daarom verder werken aan het uitbouwen van alternatieve mogelijkheden voor Oudergemnaren. Dat kan enerzijds door andere mobiliteitsvormen (openbaar vervoer, fietsen, stappen, autodelen) aantrekkelijk te maken qua infrastructuur en aanbod, maar ook door beter nieuwe technologieën aan te wenden om betere informatie te verspreiden over de verschillende manieren om zich in de gemeente van punt A naar B te verplaatsen. Een derde lijn is een gemeente die ook een cultuur rond fietsen en wandelen bevordert. Tot slot moet ook het parkeerbeleid geoptimaliseerd worden.

Het aanbod aan alternatieven performanter worden. Betere uitbouw van auto-en fietsdelen, dit laatste met elektrische fietsen gelet op de hellingen (naar Sint-Juliaan, naar Transvaal, naar Sint-Anna) in onze gemeente. Ontsluiting van Transvaal met bus, betrouwbare bus 34. Bergplaatsen voor fietsen aan metrostations en fietsboxen. Betere signalisatie van multi-modale punten.

Werken aan de fiets-en wandel infrastructuur. Zorgen voor veilige fiets-en voetpaden met rustpunten aan kruispunten. Uitdenken van een gemeentelijke fietsroute die knooppunten (scholen, gemeentehuis, sportzalen, … veilig verbindt met gepaste signalisatie op de weg. Een wandelkaart die via kleine wegen en doorgangen aantoont hoe je je snel te voet kan verplaatsen doorheen de gemeente. Slimme technologie aanwenden om multimodale informatie beschikbaar te maken: dat kan via meewerken aan het uitdenken van nieuwe applicaties maar ook door op de gemeentelijke site informatie over het aanbod beter te ontsluiten. Met sociale partners uitdenken van een gepaste sociale vervoersdienst.

Sensibilizeren tot en beter informeren over alternatieve vervoersmodi via laagdrempelige acties en duidelijke informatie op de gemeentelijke website. Fietsgroepen oprichten voor scholieren en via dit instrument veilige fietsroutes uittekenen. Een week van het fietsen en het stappen opzetten dat ook de bedoeling heeft om tegelijkertijd meer te weten te komen over mogelijkheden en pijnpunten voor voetgangers en fietsers.

Hoeilaart : De gemeente heeft op de applicatie Strava een fiets/wandel/loop club opgericht. Via gerichte acties worden mensen aangezet om te stappen (10.000 stappen per dag) of te fietsen (vb: een woon-werk fietsweek), maar tegelijkertijd kunnen ze via de informatie bijdragen aan het verbeteren van fiets-of stapfaciliteiten.

Op het gebied van motoren moet de gemeente ook gereserveerde stopplaatsen op belangrijke punten op haar grondgebied voorzien. Net zoals voor fietsers is ook een inrichting en onderhoud van wegen uit het oogpunt van deze tweewielers belangrijk

Wat de wagen betreft pleiten we voor een optimalisering van de parkeerplaatsen, onder andere via het beschikbaar maken van parkings van bedrijven voor buurtbewoners maar ook via kort parkeren (gecontroleerd door sensors) in handelskernen. We zijn voor de uitbouw van een slim net van elektrische laadpunten in de wijken om zo elektrische wagens en fietsen te kunnen laden maar ook deze alternatieven te stimuleren. Aan scholen willen we ‘kiss & rides’ zones beter afdwingen en nieuwe stedenbouwkundige projecten moeten ook voldoende rekening houden met de impact op parkeerplaatsen in de buurt. Nieuwe vormen van collectief autobezit tussen buren moeten aangemoedigd worden om zich in Oudergem in te planten en de communicatie hieromtrent moet beter.

Op het niveau van doorgaand verkeer wezen we in onze punten voor aangename wijken al op slimmer weerhouden van doorgaand verkeer dat in de kleine straten van onze gemeente te veel opduikt. Wat het Hermann-Debroux viaduct betreft, pleiten we voor realisme. De herdenking van de post-viaduct ruimte die mogelijkheden schept voor stedelijke vernieuwing is een belangrijke zaak, maar kan pas optimaal gebeuren op voorwaarde dat de huidige mobiliteisknoop eveneens goed ontward wordt.  Op korte termijn willen we de omgeving van het viaduct slim verfraaien en beter vergroenen: mogelijke afbraakplannen zijn geen excuus om niets aan de huidige ruimte rond het viaduct te doen. Op lange termijn (vandaag is er volgens de gemeente slechts sprake van een afbraak over 10 jaar) zijn we voor een afbraak op voorwaarde dat de alternatieven voorhanden zijn (GEN, metro, fietsbanen, overstapparkings), deze realistisch uitgedacht zijn en kaderen binnen een coherent plan (duidelijk tijdsperspectief, financiering en implementatie). Zonder deze voorwaarden dreigt het huidige verkeer in de Oudergemse straten te belanden. Ook moeten toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit (automatische  en slim geconnecteerde wagens en zeker de collectieve vormen ervan),  slimme stadsdistributie en nieuwe woon-en werkvormen mee in overweging genomen worden. De huidige oefeningen vertrekken nog te vaak van huidige mogelijkheden terwijl men de toekomst moet voorbereiden.

Imaginons une commune où la mobilité est fluide, multimodale et réaliste

Imaginons une commune pionnière en matière de mobilité intelligente, qui jouerait pleinement son rôle de porte d’entrée de Bruxelles sans en être une victime. Imaginons une commune où vous disposez d’une offre diversifiée pour vous déplacer en toute sécurité. Une commune qui a pour objectif de favoriser le bien-être des Auderghemois(es) tout en proposant des solutions réalistes à court, moyen et long terme. Imaginons que la technologie se mette au service des citoyen(ne)s dans leur déplacement afin de mieux les informer en temps réel et de manière interactive sur les divers moyens de se déplacer, de stationner et de mieux réduire les embouteillages. Ces solutions existent déjà mais Auderghem est en retard dans ce domaine, elle sous-exploite son potentiel. Même si ceci nécessite bien souvent une coopération étroite avec la Région Bruxelloise et les communes avoisinantes, il est temps de sortir de ce sentiment de fatalisme.

Imaginez une commune qui prenne ses responsabilités et qui impose d’abord des solutions effectives en termes de mobilité avant de détruire purement et simplement le viaduc Herrmann-Debroux. Une commune qui comprend l’inquiétude des riverain(e)s et le risque de chaos dans les petites rues d’Auderghem si les 35 000 navetteurs journaliers ne devaient plus passer par le viaduc. Une commune qui ne veut pas refaire les erreurs trop souvent commises en matière de mobilité, qui consistent à mettre les citoyens devant le fait accompli sans prévoir d’abord des solutions réalistes. Auderghem aujourd’hui ne relaye pas suffisamment ces craintes au niveau régional.

Pour cela innovons:

 • Vélos: des nouvelles pistes cyclables et des pistes cyclables entretenues, délimitées par de la peinture colorée, éclairées la nuit par des faisceaux lumineux et correctement signalisées ; des zones cyclistes protégées ; des parcours cyclistes alternatifs qui relient des lieux clés comme les écoles, la maison communale, les salles de sport ; des vélos électriques par un système de copartage; de nouveaux boxes à vélos et des dépôts cyclistes sécurisés près des stations de métro ; des groupes cyclistes accompagnés pour les enfants des écoles ; une « semaine du vélo » à des fins de sensibilisation ;
 • Piétons: des trottoirs remis à neuf avec des matériaux solides surtout dans des zones fréquentées par des personnes plus âgées, des parents avec poussettes ou des personnes à mobilité réduite et à déficience visuelle ; un éclairage public intelligent qui s’adapte à la fréquentation des rues ; un verdissement des trottoirs ; une sensibilisation au déplacement à pied au sein d’Auderghem (information sur  les temps nécessaires pour se déplacer entre deux points) ;
 • Transport public : une plus grande efficacité et ponctualité du bus 34 notamment ;
 • Multimodalité et technologie: un recours à l’innovation (partenariat avec les universités et le secteur privé, le développement de projets pilotes, une politique d’Open Data, une collaboration avec la région et d’autres communes…) pour offrir davantage de possibilités de déplacement : transport public, covoiturage, autopartage, vélo électrique, trottinette électrique, deux-roues, marche,… ; un recours plus systématique à la technologie, notamment via l’application communale, pour mieux informer les usagers afin qu’ils puissent anticiper, identifier les différentes possibilités, se déplacer le plus rapidement possible et trouver des points de stationnement ;
 • Motos : des parkings réservés munis d’une infrastructure sécurisée et correctement éclairée dans des lieux stratégiques de la commune ; un entretien des chaussées qui tienne compte des besoins spécifiques des deux-roues ;
 • Voitures et places de parkings: un nouveau plan de circulation élaboré suite à une étude digitale ; des infrastructures intelligentes pour la gestion du trafic ; des bornes de rechargement pour voitures électriques; un agencement des places de parkings revu pour mettre un terme aux erreurs d’aménagement ; un accès facilité aux parkings privés (des entreprises et grandes surfaces durant les heures de fermeture) ; des nouveaux parkings via des partenariats publics/privés ; des zones à durée limitée durant la journée aux alentours des commerces tout en utilisant le potentiel de la nouvelle technologie  (exemple : sensors  digitaux) ; des zones « kiss & ride » respectées par exemple aux abords des écoles, des bouches de métro… ; un nombre de place de parkings suffisant dans les nouveaux projets urbanistiques.

 Viaduc – Herrmann-Debroux

 • A court terme (dès la prochaine législature) : un projet alternatif visant à entretenir et embellir le viaduc comme cela a été réalisé dans d’autres grandes villes et capitales (Londres, Melbourne, Seattle, Mexico City, Sao Paulo…), en privilégiant l’art urbain et en créant un espace vert convivial (animations, marchés…) avec une possibilité de nouvelles passerelles ;
 • A long terme : possible destruction moyennant des solutions durables et efficaces en terme de mobilité mises en place et efficaces avant toute destruction(extension du métro, parking de dissuasion d’une capacité suffisante, , parkings de dissuasion en Flandre et Wallonie proches des gares, RER effectif, prolongement des pistes cyclables …); une analyse d’impact détaillée à très court terme, moyen et long terme concernant l’impact sur l’ensemble des rues d’Auderghem.

Imagine a municipality with a fluid, multimodal and realistically organised mobility

Imagine a municipality that is a pioneer in smart mobilitythat is playing its role as a gateway to Brussels without being a victim of it. Imagine a municipality where you can rely on a diversified offer of transport options to move around in a safe way. A municipality that takes the well-being of its habitant serious by proposing realistic solutions on the short, middle and long term. Imagine that technology is used to assist inhabitants in their mobility by providing real time and interactive information about the different means to go from place A to B, about parking or about traffic jams. These solutions exist already but Auderghem is not really implementing them, it is under-exploiting its potential. Even if a good cooperation with the Region and the neighbouring municipalities is often needed, it is time to step out of this fatalism. 

Imagine a municipality that takes its responsibility and that first assures that there are effective solutions before just destructing the Hermann-Debroux viaduct. A municipality that understands the concern of inhabitants about the potential chaos in the small streets of Auderghem if the 35.000 commuters don’t pass the commune anymore via the viaduct. A municipality that wants to avoid making the mistake that is often done in mobility projects by confronting citizens with a fait accompli without foreseeing concrete alternatives. Auderghem is today not sufficiently transmitting this message to the regional level.

Therefore we want to innovate:

 • Bikes: new and safe bicycle paths, maintained bicycle paths, clearly marked by paint, at night illuminated with reflecting beams and correctly signaled; protected cyclist zones; alternative bicycle paths and routes that connect various key areas in the municipality like schools, the town hall, the sport halls etc…; a bike sharing system with electrical bikes; new bike boxes and bike dépots close to the metro stations; supervised biking groups for children in order to go to school or back home; a ‘week of the bike’ in order to sensibilise people for biking;
 • Pedestrians: pavements made in order with solid materials, especially in much frequented zones, so that they are ‘walk-friendly’ for all ages but in particular seniors, parents with strollers or persons with mobility impairment; intelligent public lightning that adapts itself to the presence and movement of pedestrians; more pavements with nice greenery; sensibilisation actions to make inhabitants of Auderghem walk more (for example: make it clearly visible how long it takes to go from point A to point B on a walking map). 
 • Public transport: a better efficiency and ponctuality, in particular line 34.
 • Multimodality and technology:  get involved in innovative activities ( partnerships with universities and the private sector, development  of pilot projects, implementing an Open Data policy, collaborate with the region and municipalities, …)  in order to provide information on the different mobility options: public transport, car sharing, electric bikes, walking, trottinettes, … ; use technology, in particular the mobile application of the municipality, to better inform the inhabitants of Auderghem so they can plan and anticipate better, can go more efficient from point A to point B and find easy parking places.
 • Motos: at strategic points in the municipality, provide specific parking spaces with a safe infrastructure; street maintenance that takes into account the needs of motos
 • Cars and parkinga new circulation plan based upon insights and measurements performed with the aid of digital tools; charging stations/docks for electrical cars and bikes; an easier access to private parkings (office parkings accessible after the work hours); new parkings via public/private cooperations; zones with limited parking time at commercial centres and monitored by means of intelligent sensors; Kiss & ride zones better respected along schools and metro stations; checking that new urbanistic projects have enough parking spaces.

 Hermann-Debroux viaduct

 • On the short term (from the start of the next legislature): an alternatif project that wants to embellish and maintain the viaduct like it has been done in many cities in other countries (London, Melbourne, Seattle, Mexico City, …) by privileging urban art as well by creating a gathering space (animations, markets) with a possibility to create new passages from one side to the other side below the viaduct;
 • On the long term: a potential destruction on the condition that there is planning, enough budget is foreseen and that alternatives (extension of the metro, dissuasion parking at border Region with a sufficient numbers of places, dissuasion parkings in Flanders and Wallonia, an effectif RER, extension of bicycle lanes between Auderghem – Etterbeek Station – Jezus-Eik); an impact studie to define on the short, middle and long term the impact of the destruction on the totality of the municipality;

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: