1. Zorgen voor gezellige, groene, propere en veilige pleinen en wijken – Créer des places publiques et quartiers agréables, verts, propres et surs- Create cosy, green, clean and safe public spaces and neighborhoods

(version française après version néerlandophone/English version after French version)

 

Oudergem kent talrijke grote en kleine buurtpleinen, maar ook kleine stukken ’tussenruimtes’ tussen 2 wijken of wegen. De foto’s hierboven geven enkele voorbeelden weer. Je kan moeilijk zeggen dat deze publiek infrastructuur in Oudergem de meest uitnodigende is die er bestaat. Pleinen zijn in Oudergem nog te vaak aangelegd als doorgangspunten van A naar B. Het geplaatste meubilair (banken, plantenbakken) is er vaak ontoereikend om echt even halt te houden of kleinschalige buurtevenementen te organiseren die buurtbewoners informeel samenbrengen. Het is trouwens een nood die we ook vaak hoorden tijdens onze buurtbevraging: de nood aan een ruimte waar men elkaar kan ontmoeten en waar het gezellig vertoeven is. Het gaat dan niet alleen om het gebrek aan een écht gemeenteplein in Oudergem, maar ook om ontmoetingspunten in de verschillende wijken en op verbindingswegen tussen wijken.  

Liberaal praktijkvoorbeeld – Mechelen: In gemeenten rondom ons dat investeren in publieke ruimte – de hele heraanleg van een plein of het aanleggen van een “pocket park” of kleine speelplein – tot een nieuwe ‘boost’ in de buurt kan leiden. Zoals Bart Somers, burgemeester van Mechelen en beste burgemeester ter wereld zegt: “De publieke ruimte is de grote gelijkmaker. Het is het podium waarop de stad acteert en danst. Het is een ruimte voor arm en rijk en in alle wijken moet ze van kwaliteit zijn…dat is een vorm van respect. We hebben sterk ingezet op vergroening van de publieke ruimte, we hebben veel aangename parkjes gecreëerd. Dat stimuleert de sociale cohesie, geeft kinderen de ruimte om te spelen en mensen van allerlei slag komen elkaar tegen. Mensen praten informeel met elkaar en als er een probleem is, slagen buren er in om met andere buren eerst te praten.” Uit een studie van blijkt ook het belang van tussenruimtes, kleine ruimtes op hoeken van straten: ze bieden rustpunten aan ouders op stap met kinderen terwijl ze voor senioren een rustpunt zijn om weg naar faciliteiten in hun wijk.

Als liberalen willen we de volgende jaren nagaan hoe we onze Oudergemse pleinen en tussenruimtes kunnen kwalitatief verbeteren. Niet alleen het Hermann-Debroux-viaduct verdient de volgende 6 jaar aandacht, ook uw buurtplein. Zeker in een gemeente met een groeiende bevolking zoals Oudergem kunnen gezellige en groene buurtpleintjes en tussenruimtes  een vraag naar ontspannings – en groenruimte opvangen. Deze herinrichting willen we niet top-down doen, maar wel participatief. We willen werken via een instrument zoals de wijkbegroting. Hier krijgen bewoners van een wijk een zeker budget toegewezen en onder begeleiding van een expert mogen ze dit gebruiken om hun plein heruit te denken op korte, middellange en lange termijn.

Naast uitdenken van de fysieke inrichting willen we parallel ook een kader aanbieden om buurten terug te doen ‘bougeren’. De gemeente moet hier niet aan micro-management doen, maar wel een kader uitwerken zodat burgers en buurtinitieven zich ondersteund en gewaardeerd voelen.

 • Het inrichten van ‘buurtpleinen’ (#Sint-Juliaan, #Hankar, #Henrard, #Gemeenteplein, #Coulbaut, #Vriendschapsplein, #Dewinterplein, #Pinoy, #Transvaal, #Vorstlaan, …) die groener, gezelliger en duurzamer zijn, nieuwe innovatieve winkels verwelkomen, uitgerust zijn met slimme mobiliteitsoplossingen (zachte mobiliteit met laadpalen, parkeerplaatsen van korte duur voor winkels die via slimme technologie zoals sensoren beheerd worden) en waar men gemakkelijk geld kan afhalen;
 • Het herinrichten van de ruimte voor het gemeentehuis en het cultureel centrum; het creëren van nieuwe pleinen binnen de grote stedenbouwkundige projecten in de gemeente (#Delta ; #Hermann-Debroux);
 • Het ondersteunen van buurtcomités zodat elke wijk over een democratisch, apolitiek en transparant comité beschikt dat toelaat dat burgerinitiatieven sneller kunnen ontstaan; een participatief burgerbudget voor de wijken initiëreninitiatieven opzetten zodat buren en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten (evenementen, digitale platformen, gedeeld ruimtegebruik, …).
 • Het stimuleren van duurzame en groene gerenoveerde wijken, straten en gevels: lokale prikkels en logistieke ondersteuning aan vergroeningsinitiatieven; fiscale incentives die de regionale incentives aanvullen ; bloem- en plantenbakken door de groendienst ter beschikking gesteld, met onderhoud voorzien door de handelaars of door burgers; advies door de groendienst.
 • Propere en nette buurten doormiddel van het plaatsen van stedelijke asbakken, slimme vuilnisbakken en het aanwenden van efficiënte opkuistoestellen; organiseren van opruimacties om inwoners bewust te maken van het belang van een propere gemeente voor iedereen; gepast optreden tegen overlast; een partnerschap aangaan met een private firma om het niet oprapen van hondenpoep te bestrijden; digitale meldingskanalen oprichten zodat Oudergemnaren snel kunnen aangeven waar er problemen met netheid zijn; efficiënte sensibiliseringsacties met regionale subsidies.
 • Het verbeteren van de veiligheid en optreden tegen overlasteen versterking van de rol van de wijkagent en een betere uitrusting (onder andere via digitale toepassingen); een versterkte aanwezigheid in alle wijken en een betere opvolging ten einde kordaat tegen blijvende overlast op te treden (bijvoorbeeld: overdreven snelheid, agressief rijgedrag, niet reglementair parkeren op kiss & ride zones) ; het versterken van de band tussen de wijkagent en de buurtbewoners door bijvoorbeeld het organiseren van een jaarlijkse ontmoeting; frequentere patrouilles te voet of met de fiets, ook ’s nachts in de wijken met problemen (onder andere diefstal);interventies tegen personen die excessief en luidruchtig drinken op straat; het installeren van bewakingscamera’s, onder meer op publieke ruimtes met veel overlast (parking Carrefour), in de buurt van scholen en winkels; betere straatverlichting op bepaalde plekken (ingang parken, buurt metrostations, …); een cel voor cyberveiligheid.
 • Het bevorderen van vlot lokaal verkeer, gebaseerd op een digitale analyse van de verkeersstromen. Hierdoor kunnen op een rationele manier de verkeersrichtingen aangepast worden en verder eenrichtingsstraten ingevoerd worden om het verkeer vlotter te laten verlopen en de kleinere straten van Oudergem meer verkeersrust te garanderen.
 • Het invoeren van een aan de kleine straten aangepaste verkeerssnelheid: een versterkte aanwezigheid van verkeersradars (waaronder de discrete NK7), snelheidsbrekers, ‘men flitst in deze straat’ signalisatie en algemeen een betere preventieve signalisatie in de buurt van scholen of straten waar kinderen spelen.
 • Te ijveren voor gecontroleerde stedenbouwkundige projecten en een beperkt aantal grootschalige projecten die de menselijke schaal van de gemeente Oudergem behouden; slimme en duurzame projecten die de architecturale kwaliteit van onze omgeving verbeteren; nieuwe bouwprojecten of renovaties houden rekening met het aantal parkings in de wijk; een striktere opvolging van de wetgeving om de werfhinder voor de buurtbewoners te beperken (onder andere geluidshinder).

Een nieuwe wijk op Delta. Beeld je in dat de nieuwe wijk Delta (naast het huidige nieuwe Chirec ziekenhuis) een moderne, dynamische, duurzame en innovatieve buurt wordt die volop de mogelijkheden van de technologie gebruikt en een bron van nieuwe dynamiek voor Oudergem. Een site ten voordele van alle Oudergemnaren en daarom onder meer voorziet in: een gezellige en groene ruimte omringd met buurtwinkels, restaurants maar ook diensten zoals kinderopvang en een (ook Nederlandstalige) school (toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente). Een plek met moderne en betaalbare woningen die zich inschrijven in een duurzame en intergenerationele logica. Een wijk met een ruime parking die de parkeerdruk op andere delen van de gemeente vermijdt. Een buurt die vlot verbonden is met het openbaar vervoer en voldoende ruimte kent voor zachte mobiliteitsvormen. Een buurt die beschikt over een waar multimodaliteitsknooppunt voor alle Oudergemnaren.

Imaginons une commune composée de quartiers vivants, agréables, verts, sûrs et durablesun village dans la ville

Des places réaménagées. Imaginons que chaque quartier d’Auderghem dispose de sa propre place ou d’un « cœur animé », un point de rencontre névralgique avec des commerces et des restaurants, des aménagements pratiques et agréables pour s’arrêter, se rencontrer.  Des lieux où il y aurait des marchés, des brocantes, des événements comme des cinémas en plein air, des animations, des points de rendez-vous pour des groupes de cyclistes ou des équipes de course à pied… Imaginons que notre commune dispose enfin d’une véritable place communale, verdie et fleurie, source de dynamisme et convivialité. Aujourd’hui, la commune manque d’ambition et de créativité dans l’aménagement de son territoire. Les places publiques sont trop souvent des lieux de passage.

Des quartiers sûrs et conviviaux. Imaginons une commune paisible où règne un sentiment de tranquillité qui permet d’échapper au stress de la vie urbaine, une commune où les petites rues conservent le calme qui fait leur charme. Imaginons une commune propre, à la pointe en matière de verdissement, qui veille à son embellissement et vise à conserver une urbanisation à taille humaine. Une commune qui lutte au quotidien contre l’incivisme, les vols et la petite délinquanceet où les habitants se sentent en sécurité. Imaginons une commune où les riverain(e)s se connaissent et où les projets collaboratifs sont soutenus et encouragés par la commune qui vous apporte également un petit coup de pouce dans le lancement d’événements de quartier (repas aux lampions, brocantes, tournois, …). La commune peut donner l’impulsion, assurer un suivi des initiatives locales pour faire d’Auderghem une commune plus conviviale, qui livre tout son potentiel. Auderghem a tendance à s’endormir sur ses lauriers.

Pour cela innovons:

 • Un aménagement des « places de quartier »(#St Julien, #Hankar, #Henrard, #Communal, #Coulbaut, #Amitié, #Dewinter, #Pinoy, #Transvaal, #Souverain…) ; des lieuxplus verts, conviviaux, cohérents et durables où s’implantent des commerces de qualité et où existent des nouvelles solutions de mobilité (mobilité douce avec des bornes innovantes ; places de parking de courte durée proches des commerces contrôlées par des technologies digitales comme des sensors placés au sol) et où des distributeurs de billets restent à disposition ;
 • Un réaménagement de l’espace en face de la maison communale et du centre culturel ; création de places et d’espaces conviviaux dans de nouveaux projets urbanistiques (#Delta ; #Herrmann-Debroux) ;
 • Un espace couvert (de type halle) muni d’une infrastructure permanente notamment pour les marchés hebdomadaires;
 • Un plan pour repenser et revitaliser la chaussée de Wavre en partenariat avec la Région bruxelloise visant à en faire un axe moderne, vert, composé de logements abordables et de commerces de qualité où la pression de la circulation est réduite ;
 • Un guichet unique physique et numérique pour les commerçant(e)s et indépendant(e)s afin de les aider dans les procédures administratives, la recherche de subsides, le développement digital, la mise en réseau, la transmission et la reprise de commerces, l’installation de terminaux de paiement, l’implantation de pop-up stores dans les espaces commerciaux non-utilisés, le recours aux circuits courts (carte interactive, mise en réseau, registre des fournisseurs locaux …) ; une politique proactive pour chercher et soutenir le développement d’une offre commerciale de « nouveau type »(bio, collaboratif, repair café,machineà pain, marchands ambulants …) ;
 • De meilleures connexions entre les structures d’aide à la mise à l’emploiet les besoins des entreprises locales ;
 • Des associations de commerçants renforcées; un réseau d’artisans et d’entrepreneurs en lien avec d’autres communes ; un club des entrepreneurs ;
 • Des initiatives de crowdfunding local, qui permettraient à des acteurs privés d’aider au financement de commerces locaux, doublé d’une déduction fiscale ;
 • Un soutien aux comités de quartier pour que chaque quartier dispose d’un comité démocratique, apolitique et transparent, afin de permettre à des initiatives citoyennes d’émerger plus facilement ; des budgets citoyens participatifs dédiés par quartier ; des initiatives et des rencontres entre riverains facilitées (événements, connections digitales, des espaces partagés,…) ;
 • Des quartiers, rues et façades vertes et rénovées durablement (une incitation et un soutien logistique aux initiatives de verdissement des rues, incitants fiscaux complémentaires à ceux de la région ; bacs à fleurs mis à disposition moyennant un entretien,…) ;
 • Des quartiers propres : des cendriers urbains ; des poubelles intelligentes ; des appareils de nettoyage plus efficaces ; des activités « clean-up » pour inciter les Auderghemois(es) à respecter leur commune ; des mesures répressives contre les incivilités ; un partenariat avec une société privée pour verbaliser le non-ramassage des déjections canines ; des outils digitaux permettant aux Auderghemois(es) de signaler rapidement les problèmes de propreté ; des campagnes de sensibilisations plus efficaces au travers de subsides de la région ;
 • Une sécurité accrue et une lutte efficace contre l’incivisme :des agents de quartiers dont le rôle et les moyens (notamment par le recours aux technologies numériques) sont renforcés ; une plus grande présence dans l’ensemble des quartiers et un meilleur suivi en cas d’infraction afin de répondre aux problèmes persistants (exemples : vitesse excessive, conduite agressive, parking non autorisé sur les zones Kiss&Go …); des liens entre les agents de quartier et les riverains renforcés en organisant par exemple des rencontres annuelles ; des patrouilles policières pédestres et à deux roues plus fréquentes et ce principalement la nuit dans des quartiers plus problématiques (exemple: risques de cambriolage) ; des interventions contre le phénomène des personnes qui boivent de manière excessive et bruyante en rue et dans les parcs par des contrôles policiers plus réguliers ; la mise en place de caméras de surveillance notamment sur les lieux notoires d’agression (exemple parking Carrefour), les places publiques, les abords des écoles et des commerces ; des rues mieux éclairées dans certains quartiers ; une cellule de cybersécurité ;
 • Une circulation locale fluide et étudiée en recourant au digital afin d’adapter de manière rationnelle les sens de circulation et d’instaurer des sens uniques dans le but de fluidifier le trafic et de permettre aux petites rues d’Auderghem de préserver leur tranquillité ; des incitants pour une circulation à vitesse réduite dans les petites rues d’Auderghem: présence accrue de radars y compris des modèles discrets (type  NK7), des casse-vitesses, un dispositif « On flashe dans ma rue » renforcé et une meilleure signalisation préventive relative aux dangers proches des écoles et dans les rues où jouent fréquemment des enfants ;
 • Des projets urbanistiques contrôlés et des projets à grande échelle limités afin de s’assurer qu’Auderghem reste une commune à taille humaine ; des projets intelligents et durables qui ajoutent une qualité architecturale à notre environnement ; des nouvelles constructions ou des rénovations prenant en considération les places de parking dans le quartier ; un suivi plus strict du respect de la législation afin de limiter au maximum les inconvénients des travaux pour les riverains (notamment en terme de respect des normes de bruit).

Un nouveau quartier Delta. Imaginons que le nouveau quartier Delta (à côté du Chirec) soit un quartier moderne, dynamique, durable et pionnier, qui utilise le potentiel de la technologie et qui soit source d’un nouveau dynamisme à Auderghem. Un site au profit de tous les Auderghemois(es), qui prévoit : un espace convivial et vert muni de commerces de proximité, de restaurants mais également d’une série de services comme une crèche, une école (pourquoi pas néerlandophone) ouverte à tous les Auderghemois(es), des logements modernes et abordables,  basse-énergie, intergénérationnels ; un parking d’envergure pour limiter les effets négatifs sur le reste de la commune ; une connexion du site Delta aux transports publics et à la mobilité douce pour en faire un véritable centre multimodal accessible à tous les habitants de la commune.

Imagine a municipality with cosy, green, safe neighborhoods and public spaces

Refurbishing and rethinking our public spaces. Image that each neighbourhood of Auderghem has its own proper public place or ‘beating heart’, a place with shops, restaurants and practical city furniture so that it invites people to meet each other. Places on which markets, flea markets, events such open air cinema, and animations can take place and that can serve as meeting points for groups of cyclists or walkers…Imagine that our municipality finally has its own central public space, green and with flowers, and source of dynamism. Today, Auderghem lacks ambition and creativity in the way it designs its public spaces on its territory. Too often such places just serve to pass from point A to B instead of being places of encounter and exchange between citizens.

Cosy and safe neighbourhoods. Imagine a municipality that is peaceful and where there is a certain feeling of tranquility allowing one to escape from the stress of life in the city, a municipality where small streets keep their calm character and charm. Image a neat and tidy municipality, innovative with respect to greening, attentive to its embellishment and careful to conserve an urbanisation on a human scale. A municipality that fights daily against incivilities, thefts and small types of mischief, a municipality where residents feel safe and secure. Imagine a municipality where residents know each other and where collaborative projects are encouraged and supported and where you get a little help when organizing a neighbourhood event (lunch, flea market, tournament, …). A municipality can give an impuls to, provide a framework for and assure a decent follow-up to local initiatives in order to make Auderghem a more cosy and let it live its full potential. Auderghem has currently a tendency to rest on its laurels.

Therefore we want to innovate by:

 • Redeveloping the neighbourhood places (#St Julien, #Hankar #Henrard, #Communal #Coulbaut, #Amitié, #Pinoy, #Transvaal, #Sacré-Coeur, #Souverain, …) in order to have them greener, cosyer, sustainable and coherent with local shops and innovative mobility solutions;
 • Redeveloping the space in front of the town hall and the cultural centre; create nice spaces in new urbanist projects (#Delta, #Hermann-Debroux);
 • Constructing a covered space (like a hall) with a decent permanent infrastructure, in particular for the weekly markets;
 • Developing a plan, in cooperation with the Brussels Region, to redevelop the Chaussée de Wavre in order to transform it in a modern, green road with affordable houses and shops of quality and on which traffic pressure is reduced;
 • Establishing a single physical and digital office for entrepreneurs and independent professionals in order to support them with administrative procedures, with finding subsidies, with catching up with digital developments, with getting connected to local networks, with taking over businesses, with installing payment machines, with implanting pop-up stores in empty commercial spaces, with getting connected to short local circuits (interactive map, networking, register of local suppliers, …);
 • Implementing a pro-active policy to find and support the development of new store concepts such as bio-shops, repair cafés, bike cafés, street vendors (e.g. coffee shops) collective bakeries;
 • Establishing better connections between initiatives to help people finding a job and local entrepreneurs;
 • Reenforcing the commercial associations; creating a network of local artisans and entrepreneurs with connections to other municipalities; fostering a club of entrepreneurs;
 • Looking for initiatives for local crowdfunding that allows private actors to help financially local stores and shops, in relation with a fiscal deduction;
 • Supporting local neighbourhood committees in order to have for each neighbourhood a democratic, non-political and transparant committee and to allow local initiatives to emerge faster and easier; creating participatory citizen budgets for each neighbourhood; facilitate exchanges between inhabitants by means of event, digital platforms and shared spaces;
 • Promoting green and sustainable renovated neighborhoods, streets and facades by means of an incentive to and a logistic support for initiatives to make streets more green, by means of fiscal incentives that are complementary to those of the region; by means of flower boxes that are provided in exchange of a regular maintenance;
 • Making neighborhoods clean and tidy: urban ash trays, smart trash bins, usage of more efficient cleaning machines; ‘clean up’ activities to encourage inhabitants of Oudergem to respect their municipality; repressive measures against non-civil behaviour; a partnership between a private society and the municipality in order to  give fines in case of not cleaning up dog excriments; digital tools allowing inhabitants of Auderghem to report fast and efficient problems with neatness and trash; more efficient awareness raising campaigns by means of using regional subsidies
 • Increasing security and stand up against incivil acts: an increasing presence of local police men in all neighborhoods  and a better follow-up of offenses in order to respond better to enduring problems (e.g.: excessive speed, aggressive driving, non authorized parking in the Kiss & Go zone, …); better relationships between police men and inhabitants by organizing for example yearly meetings; patrols à pied ou deux roues plus fréquents, especially during the night in the neighbourhood with most problems (e.g. burglary); interventions against people drinking excessively loud in streets and parcs; installing camera’s in area’s that are most known to have some safety problems (e.g. Carrefour), around schools, public spaces and shopping centres; better enlightened streets in some neighbourhoods (smart lightning); a cybersecurity cell;
 • Assuring a fluid and studied local circulation by means of employing digital technologies that allow to clearly envision the flows of the traffic and by establishing one way streets in order to make the traffic more fluid and guarantee that small streets can remain calm; installing incentives to achieve a reduced speed in the small streets; an increase of the presence of radars (including discreet models like the NK7) and speed breakers; a better signalisation of dangers close to schools and streets where children are often playing;
 • Controlled urban projects and a limited number of large scale projects  in order to  guarantee that Auderghem remains a municipality at human scale; intelligent and sustainable projects that from an architectural viewpoint provide an added value; new constructions or renovations should take into account the number of parking places in the neighbourhood; a more strict follow-up of the legislation in order to reduce the maximum of inconveniences for neighbourhood residents during construction works (in particular, respecting noise levels)
 • Delta: a new modern neighbourhood. Image that the new neighbourhood Delta (besides the new Chirec hospital) will be a modern, dynamic, sustainable and pioneering site by really using the potential of modern technology and will be a source of dynamism for Auderghem. A site that benefits to all inhabitants of our municipality and therefore will be equipped with: a green and enjoyable public space with local shops, restaurants and services such as a nursery, a school (also Dutch one) accessible to all, modern and affordable as well as sustainable and intergenerational housing; a parking that is sufficiently designed to limit negative effects on the other parts of the municipality; a fluid and good connection of the site with public transport and soft modes of transport (bikes, walking, …) so that Delta and the area around becomes a true multimodal centre for all inhabitants of Auderghem.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: