6. Burgerparticipatie, goed bestuur en moderne dienstverlening – Participation citoyenne, bonnen gouvernance et une service moderne – Citizen engagement, good governance and a modern service

(version française après version néerlandophone/English version after French version)

Een gemeente moet niet langer van bovenuit bestuurd worden, maar zichzelf zien als een knooppunt in een netwerk van mensen en organisaties op haar grondgebied. Inwoners vragen terecht meer inspraak in de ontwikkeling van het beleid. Ze zijn bovendien de beste kenners van een wijk of straat. Voorbeelden uit binnen-en buitenland hebben bovendien aangetoond dat het betrekken van inwoners leidt tot  kwalitatievere oplossingen. Klassieke consultatieraden worden vandaag heruitgedacht en via toepassing van nieuwe technologieën – denk bijvoorbeeld aan een Citizenlab of Fluicity – kan op een laagdrempelige manier inspraak georganiseerd worden.

Daarnaast moet een gemeente ook in haar dienstverlening en communicatie een moderne omslag maken. Door inschakeling van digitale toepassingen en kanalen kan het onthaal aan het loket immers beter georganiseerd worden voor zij die er moeten zijn.  Een gedegen communicatiestrategie is neutraal en gebruikt een heel spectrum van kanalen zodat haar burgers zich kunnen informeren op alle mogelijke (en noodzakelijke) tijdstippen en plekken. Net zoals bij de dienstverlening laat het digitale werk toe om een effectievere en duurzame ‘papieren’ strategie te voeren. Kortom, we willen een  omslag realiseren naar een converserende gemeente die modern communiceert, inzet op moderne dienstverlening en gaat voor daadwerkelijke burgerparticipatie en transparantie.

Maar ook het politiek veld moet meer in dialoog gaan. Korte gemeenteraden zonder debat geven niet echt een goed beeld van dynamiek en democratie naar de buitenwereld. Gemeentelijke beslissingen moeten duidelijk gecommuniceerd en teruggevonden worden door burgers. De kloof tussen inwoner en politiek willen we daarom overbruggen en naast bezoldigingen willen we beslissingen zelf meer transparant maken.

 • Burgerkabinetten, burgerbegroting en platformen:

Burgers zijn de beste kenners van hun wijk. Via een burgerbegroting kunnen burgers zelf een deel van een vooropgesteld budget bestemmen. Onder andere voor de herinrichting van pleinen vinden we dit een interessant instrument. Daarnaast willen we een burgerkabinet opzetten rond specifieke uitdagingen die we op de langere termijn willen uitdenken. We denken hier aan jeugd en senioren, maar ook aan winkelen en wonen. Tot slot willen we gebruik maken van een online platform waarop inwoners ideeën kunnen posten over de gemeente (genre Citizenlab). Deze drie middelen hebben elk hun kenmerk, maar we willen er ook voor zorgen dat ze goed op elkaar afgestemd zijn.

Goed praktijkvoorbeeld: Burgerkabinetten Cultuur, Jeugd en Media: Vlaams Minister van Cultuur, Media en Jeugd Sven Gatz richtte tijdens zijn bestuursperiode 3 burgerkabinetten op rond zijn bevoegdheidsdomeinen. In een eerste stadium was er een online-platform waarop burgers stellingen konden becommentariëren of zelf punten aanbrengen. In een tweede fase werden 100 burgers geselecteerd om verder te discussiëren en beleidsaanbevelingen te maken. Deze werden dan opgenomen in de beleidsnota’s van de minister. Een efficiënte manier dus om in Oudergem ook toe te passen met het oog op halfweg de legislatuur (2021) gelet op de driejarige cyclus van de huidige beleidsplannen.   

 • Moderne communicatie en dienstverlening:

De gemeente moet beter gebruik maken van digitale kanalen op het vlak van communicatie en van digitale toepassingen in de dienstverlening. Naast een uniek telefoonnummer om snel contact op te nemen met de gemeente, moet moeten officiële gemeentelijke sociale mediakanalen met duidelijke doelstellingen (Facebook, Twitter, Instagram) komen want posten in een privé-groep zoals “Auderghem ma commune” vervaagt de grens tussen informatie en politieke promotie en is ook niet tweetalig. Daarnaast pleiten we voor een beter gebruik van de gemeentelijke mobiele applicatie (onder andere integratie met Fix My Street en andere diensten alsook een performantere berichtenfunctie) en een oplossing voor Be-Alert dat toelaat dat mensen snel via sms op hoogte gebracht worden in geval van ongelukken.

 • Een kleine vergelijking met de gemeente Ukkel ter illustratie: De mobiele applicatie van de gemeente Ukkel bericht over wegenwerken, stakingen in de vuilnisophaling en belangrijke gebeurtenissen in de gemeente. Ze is ook geïntegreerd met Fix-My-Street en laat ook toe een vraag te stellen aan het gemeentebestuur. De applicatie van Oudergem bericht slechts sporadisch over de LIDAR.

Een verbeterde toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten dank zij openingsuren buiten de arbeidsuren en een krachtig elektronisch loket ; een persoonlijke begeleiding bij uw vraag naar verschillende administratieve documenten en diensten; een mobiele gemeentelijke administratie die zich naar je wijk verplaatst en zo toegankelijker is voor senioren, zieken en mensen met beperkte mobiliteit. Een loket voor wonen om Oudergemnaren te helpen in hun zoektocht naar woningen en alle gerelateerde vragen (premies, verbouwingen, …)

Een performantere, twee-en meertalige dienstverlening en gemeentelijke website om de transparantie en de toegankelijkheid van het gemeentelijk leven te verbeteren ;

Volledige, snelle en actuele informatie aan te bieden over alle werken in Oudergem, via een contactpunt ‘werven’ en de gemeentelijke website, met aanduiding van alternatieve routes en de mogelijkheid om eventueel klachten neer te leggen.

Tot slot is een beter jaarlijks onthaal van de nieuwe inwoners essentieel.

 • Transparantie en goed bestuur:

Een levendige gemeenteraad die een open debatruimte wordt, rechtstreeks uitgezonden via de sociale media en de gemeentelijke website (met de mogelijkheid voor opnieuw afspelen) ; scholen en verenigingen die deelnemen aan de gemeenteraad ; Gemeenteraadsleden die zich verplaatsen naar je wijk om naar jou te luisteren ; een virtuele en fysieke ideeënbox om je voorstellen voor Oudergem te verzamelen ; ‘shaker days’ om het netwerken van Oudergemnaren te versterken en hun ideeën verder te ontwikkelen

Een gemeenteblad dat open staat voor alle Oudergemnaren, hun initiatieven, hun verenigingen, voor de gemeentelijke handelaren en de oppositiepartijen ; communicatieruimte voor private initiatieven zodat het drukwerk in uw brievenbus afneemt

Een leesbare transparantie-bibliotheek om alle officiële documenten rond een gemeentelijk onderwerp snel terug te vinden.

Imaginons une commune pionnière en transparence, bonne gouvernance et démocratie participative

Une stratégie de communication modernisée, multilingue et interactive, tant à travers des points d’information physiques que des moyens digitaux. Imaginons que vous n’appreniez plus par hasard le lancement de travaux, l’ouverture d’un nouveau restaurant, la construction d’un bâtiment, … Vous recevez des informations utiles sur la vie locale et vous pouvez facilement interpeller vos élus et les services communaux, avec la garantie d’un suivi. Vous pouvez proposer vous-mêmes une publication pour le journal communal.

Un service communal taillé sur mesure. Imaginons une administration communale qui s’adapte à vous. Vous aimez un service rapide, efficace et digital ? Vous pouvez remplir les formulaires en ligne ou « chatter » avec un collaborateur. Vous préférez passer à la maison communale ? Des plages horaires sont proposées pendant et en dehors des heures de travail. Vous avez des difficultés à vous déplacer ? Le service communal vient à vous.  Imaginons qu’à partir de votre téléphone, vous puissiez prendre une photo d’un problème dans votre rue et l’envoyer directement à la commune et que celle-ci assure un suivi.

Une commune à l’écoute de vos idées, qui donne un coup de pouce à vos projets et vous implique dans ses choix. Imaginons une commune qui place la consultation au cœur de sa politique, sur une base permanente. Une commune qui met en place des outils concrets pour recueillir vos idées et créer des lieux d’échange. Une vie communale déployée à travers des réseaux dynamiques de citoyen(ne)s. Imaginons que votre quartier reçoive un soutien financier pour soutenir ses initiatives.  Que vos élus soient à vos côtés pour vous aider à réaliser vos projets. Imaginons même que vous puissiez participer directement à l’élaboration de la politique locale.

Pour cela, innovons :

 • Un journal communal ouvert aux citoyen(ne)s d’Auderghem et à leurs initiatives, aux associations, aux petits commerçants de la commune et aux partis de l’opposition ; des espaces de communication pour les initiatives privées permettant de diminuer le nombre de tracts dans vos boîtes aux lettres ;
 • Des réseaux sociaux locaux communaux mieux articulés et aux objectifs mieux définis. Un compte officiel de la commune, avec des sous-groupes thématiques pour échanger, complété par des comptes Instagram et Twitter ;
 • Un site internet plus performant, multilingue et plus lisible pour renforcer la transparence et l’accessibilité de la politique communale ; une bibliothèque de la transparence pour retrouver aisément les documents et archives liés à la vie communale ;
 • Un numéro de téléphone unique pour interagir avec la commune ; un échange par sms ou WhatsApp avec votre commune, si vous le souhaitez ;
 • Une application « Auderghem » ambitieuse qui facilite l’accès aux services de la Commune ou de la Région et les contacts avec des services de partenaires de la commune en terme de mobilité, parking, aide à domicile, garde d’enfant,… ; intégration du système be-alert (système fédéral de notifications en cas d’urgence) ;
 • Un conseil communal dynamique, qui devient un espace ouvert de débat, dont les réunions sont retransmises en direct et conservées sur les réseaux sociaux et le site internet ; des écoles et des associations qui participent aux conseils communaux ;
 • Des conseillers communaux qui se déplacent dans votre quartier pour vous écouter; une « boîte à idée » virtuelle et physique, pour collecter vos propositions  ; des « shaker days » pour connecter et développer les idées des Auderghemois(es) ; des « cabinets citoyens » autour de quelques thèmes prioritaires pour co-construire la politique locale ; des « budgets participatifs » pour des initiatives locales (conjugués à une possibilité de crowdfunding) oudes projets pour « mettre votre quartier en action » ;
 • Une information complète, rapide, et actualisée des travaux menés à Auderghem, via un point de contact « chantier »et le site de la commune, incluant les itinéraires alternatifs et la possibilité de déposer d’éventuelles réclamations;
 • Une accessibilité des services communaux améliorée, grâce à des horaires en dehors des heures de travail et un guichet électronique performant ; un accompagnement personnalisé dans vos dossiers de diverses demandes administratives; un service communal mobile qui se déplace dans votre quartier, pour être plus accessible aux personnes âgées, malades ou à mobilité réduite ;
 • Un guichet unique du logement pour accompagner les Auderghemois dans leurs démarches ;
 • Des cérémonies de mariage retransmises en ligne pour les proches ne pouvant être présents (via un accès sécurisé) ;

Des finances en équilibre et un taux d’imposition faible ; Une formation continue du personnel communal pour les préparer aux enjeux de la ville de demain

Imagine a municipality that paths the way with respect to transparency, good governance and citizen involvement

A modern, multilingual and interactive communication strategy, both in physical way (offices) as via digital channels. Imagine that you don’t need to hear anymore by accident of new works, the opening of a new restaurant, the construction of a new building….Imagine that you get useful information about local life and imagine that it’s easy to talk to local members of the municipality council and the administration and that your request is actually followed-up. Imagine you can yourself make an article for the municipal journal (Oudergemnaar-Auderghemois).

A tailor-made townhall service. Imagine an administration that adepts itself to your needs. You need a fast, efficient and digital service? You want to complete a form or ‘chat’ online with an employee? You rather want to pass by the municipality? No problem, opening hours are offered during and after the working hours. You have problems to go to the townhall? The administration comes to you. Imagine that from your mobile phone, you can easily take a picture of a problem in your street and report it immediately to the municipality that is following up your problem. 

A municipality that listens to your ideas, that supports your projects and involves you in its choices. Imagine a municipality that considers citizen participation and consultation as a corner stone of its policy development, uses modern methods of citizen engagement to gather ideas and involves citizens in a permanent way. A real life and engagement via dynamic networks of citizens. Imagine that your neighbourhood receives a certain budget for supporting its initiatives. Imagine that the elected members of the municipality council support you in realizing your projects. Imagine that you yourself can directly participate in the making of local policy.

Therefore we need to innovate by:

 • Making the municipality journal (Auderghemois-Oudergemnaar) genuinely open to citizens of Auderghem and their initiatives, to associations, to small shopkeepers of the municipality and to parties of the opposition; providing communication space for private initiatives in order to diminish the number of commercial leaflets in your mail box;
 • Establishing official social network accounts on Facebook, Twitter etc… with clear and transparent defined objectives. Private groups such as Auderghem ma commune are not a sign of good governance as it their current use by the townhall and the college of aldermen;
 • Making the website more performant, multi-lingual and more readable in order to reenforce transparency and accessibility of the local political life; a library of transparency in order to easily find all documents and archives related to the life of the municipality;
 • Establishing a unique phone number in order to interact with the townhall services; an exchange by means of sms or WhatsApp with your municipality if you want to use these channels;
 • Making the mobile application “Auderghem -Oudergem” for smart phones more ambitious by allowing easy access to town hall services  (an online formula) an make an integration possible with various regional or municipality services such as parking, help at home, crèches etc…integration with Be-Alert and a better use of the current notification function that allows citizens to be easily informed about important events in Auderghem (urgencies, traffic controls, festivals, …)
 • Turning the current municipality council in a dynamic council that is a real public space for debate and which meetings are broadcasted live and archived via social media and the internet.
 • Members of the city council and the college of Aldermen that visit your neighbourhood in order to listen to you; a virtual and physical idea box in order to collect your suggestions and responses on certain topics; “shaker days” in order to connect and develop ideas of inhabitants of Auderghem; citizen cabinets where important topics are discussed in order to co-construct policy; participatory budgets  for local initiatives and projects to revive your neighbourhood;
 • Providing an efficient, fast, up-to-date and complete information provision about works that will take place in Auderghem, by means of a single contact point ‘works’ and the website, including information about alternative roads/mobility options and the way on how to report eventual problems.
 • Improving the accessibility of the townhall services thanks to opening hours after the working hours and a performant and well known electronic office; assuring a personal follow-up of your dossiers; a mobile town hall service that moves regularly to your neighbourhood in order to be more accessible for elderly, sick people or people suffering from mobility impairment;
 • Creating a single office for living in order to support people in Auderghem in their efforts with respect to finding a space to live (building, new housing forms, subsidies, …);
 • Providing a continuous training for the town hall staff in order to stay up-to-date with current developments and be ready for the challenges of tomorrow.
 • Assuring a stable financial policy with low taxes.

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: