5. Een gemeente bruisend van creativiteit, cultuur, innovatie en sport – une commune qui bouillonne d’idées et de projets, surtout culturel et sportive – a municipality flourishing with innovative ideas and projects, with a vibrant cultural scene and a sport friendly mindset .

(version en français après version néerlandophone/English version after French version)

Creativiteit is een motor van vooruitgang. Als liberalen willen we creativiteit in Oudergem stimuleren: het zorgt voor nieuwe ideeën en innovaties, brengt inwoners samen, zorgt voor een andere kijk op dingen en voor meer leven in de gemeentelijke brouwerij. Maar creativiteit kan ook een motor van lokale economische ontwikkeling zijn. Creativiteit stimuleren en van Oudergem een bruisende gemeente maken willen we doen door te vernieuwen op drie assen: inzetten op een innoverende gemeente, inzetten op een gemeente die cultureel een referentie in Brussel wil worden en inzetten op een sportieve en bewegende gemeente.

1.Een gemeente die innovatie ondersteunt

Vele Oudergemnaren zitten met ideeën en voorstellen voor innovatieve projecten maar vinden niet altijd de gepaste ruimte of het geschikt kader om ze uit te voeren. Die innovaties kunnen gaan van nieuwe producten tot het opzetten van allerhande activiteiten of deelacties. We willen een gemeente die een kader schept en een structuur uitdenkt om deze creatieve initiatieven te laten ontwikkelen. In het bijzonder willen we vernieuwen door: 

 • Het oprichten van een creatieve innovatieruimte/creatieve pool : Inrichtingen van een creatieve ruimte (open-space) waar ondernemers, studenten, inwoners, creatievelingen en verenigingen kunnen projecten uitdenken voor Oudergem
 • Het oprichten van een internetplatform dat via de gemeentelijke mobiele app en de website Oudergemnaren de kans biedt om met elkaar in contact te treden en samen gemeenschappelijke projecten op te zetten, met transparantie en zichtbaarheid van de uitgevoerde acties (vormen sportgroepen – fietsers, lopers – een koor of sociale actie tegen vereenzaming opzetten – een wiskunde- of pianoleraar of kinderoppas voor je kind vinden)
 • Oudergem uitbouwen tot een slimme gemeente: Aanwenden van digitale technologieën zoals slimme verlichting, slimme mobiliteitsapps of slimme vuilnisbakken moet op een systematische manier gebeuren. We pleiten voor een schepen voor digitalisering die transversaal bevoegd is. Een licht kan pas echt “slim” zijn als alle betrokken gemeentediensten vanaf het begin bij de uitrol in Oudergem betrokken zijn. Daarnaast moet deze schepen een plan uitwerken om van Oudergem een ‘slimme’ gemeente te maken die Oudergemnaren actief betrekt bij het uitdenken van oplossingen en zorgt voor een gerichte uitrol van sensoren om luchtkwaliteit, geluid, files enz. te meten. Een slimme gemeente gaat niet alleen over technologie voor parkeren of verlichting, maar betrekt ook burgers, denk onder andere aan Curieuzeneuzen te Antwerpen. Met bovendien 2 universiteiten naast de deur die werken op slimme steden moet de gemeente meer samenwerkingsverbanden aangaan. Een slimme gemeente zet via lessen en vorming verder in op het tegengaan van een digitale kloof maar betrekt ook jongeren om creatief met technologie om te gaan (een publieke computerruimte 2.0 of beter via aangepaste initiatieven aan jongeren die aansluiten bij hun leefwereld) en digitale geletterdheid te promoten. Tot slot moet Oudergem deelnemen aan Europese en regionale fora en partnerships aangaan met andere gemeenten om ‘best practices’ en ervaringen uit te wisselen.
 • Oudergem duurzaam te maken: projecten stimuleren die Oudergemnaren aanzetten om te werken aan duurzaamheid, korte ketens, circulaire economie en vermijden van afval; hiervoor een gratis informatiekit uitwerken; een project opzetten rond stadskippen voor Oudergemnaren die over een tuin beschikken; oprichten van een repaircafé; steun aan duurzame initiativen die opgezet worden door inwoners en/of handelaars; een energie-loket en een website ‘Duurzaam Oudergem’ met informatie over lopende projecten.
 • De openbaarheid van de studies uitgevoerd in opdracht van de gemeente garanderen: een echt Open Data beleid en reflex zodat de private sector en de universiteiten deze data kunnen gebruiken om nieuwe projecten en toepassingen te ontwikkelen die Oudergemnaren ten goede komen
 • Een gemeentelijke cel oprichten die nieuwe economische initiatieven faciliteert en begeleidt zoals incubatoren, innovatielaboratoria, start-ups.
 • Het organiseren van een jaarlijkse dag van de Oudergemse verenigingen zodat de Oudergemnaren kennis maken met de verenigingen en een zichtbaarheid wordt geven aan hun acties en hun vrijwilligers.
 • Een gids voor assistentiehondendie winkeliers, bedrijven en verenigingen informeert en goede praktijkvoorbeelden bevat

2. Een ambitieuzer cultuurbeleid – Oudergem omvormen tot een culturele oase:

Het Cultureel Centrum moet een aanbod krijgen dat meer divers is en openstaat voor andere talen, inclusief het Nederlands, en voor verenigingen. Zo kan men ook op zoek gaan naar een specifieke niche in het Brusselse landschap of debatten organiseren rond maatschappelijke thema’s ism de VUB/ULB. Een Zinnode in Oudergem oprichten om deel te nemen aan de Zinnekeparade. 

 • Het Cultureel Centrum van Oudergem uit te bouwen tot een referentie voor het Brussels Gewest: een nieuw “Flagey” door onder meer specifieke niches aan te spreken die nog niet in het Gewest aan bod komen; een renovatieplan uit te werken voor het centrum dat ook het gemeentehuis omvat; het initiëren van debatavonden in samenwerking met de ULB en de VUB rond belangrijke maatschappelijke thema’s; het huren van zalen van het centrum vergemakkelijken voor evenementen, spektakels en private conferenties.
 • Het Rood Klooster te ontwikkelen tot een familiale plek, gericht op milieu, cultuur en kunst: een ‘officiële’ toegangspoort tot het Zoniënwoud via de ontwikkeling van een bezoekerscentrum (zoals het bezoekerscentrum van het Zwin te Knokke); een renovatie van de bestaande structuren om onder meer een degelijke feestzaal te hebben en de organisatie van artistieke activiteiten mogelijk te maken (schilderlessen, aardewerk, foto ateliers, zang,….); huwelijksceremonies voor Oudergemnaren toelaten; het culturele aanbod versterken door ambitieuzere tentoonstellingen te organiseren; het versterken van de activiteiten die verbonden zijn met de boerderij en de natuur, voornamelijk voor kinderen en scholen; een betere exploitatie van de waterbruggen en fonteinen.
 • Het herdenken vande gemeentelijke evenementen met een echte wil om er iets moois van te maken(Carnaval, Paaseirenjacht, Oudergem feest, Feest van het Rood Klooster, Ambachten); evenementen organiseren die de culturele diversiteit van onze gemeente in het licht plaatst; het oprichten van een zinnode zodat Oudergem eindelijk deelneemt aan de Zinneke Parade.
 • Bibliotheken uitbouwen tot ware speerpunten van het lokale cultuurbeleid,tot informatiemediatoren tussen verschillende publieken (onder andere scholen), tot plaatsen van uitwisseling en debat tussen inwoners en tot ruimtes voor kennismaking met nieuwe media en mogelijkheid tot vormen van mediawijsheid.
 • Opzetten van initiatieven rondmedia en digitalisering die ook inspelen opde creativiteit van inwoners, onder andere ookvoor jongeren (coderen, lokale reporter); mediawijsheid, onder andere via sensibilizeren rond cyberveiligheid.
 • De nabijheid van twee grote universiteiten gebruiken: Vlak naast onze gemeente liggen twee belangrijke universiteiten. Toch moeten we vast stellen dat er nauwelijks samengewerkt wordt tussen de gemeente en de universiteiten. Dat is een gemiste kans. De VUB/ULB kunnen via regionale, nationale of Europese projecten expertise leveren om problematieken in Oudergem te onderzoeken en oplossingen aan te reiken. Maar ook om bijvoorbeeld zomerstages voor jongeren mee op te zetten.
 • Het Rood Klooster als toegangspoort: Inrichten van een volwaardig bezoekerscentrum aan het Rood Klooster dat inwoners van Oudergem en bezoekers sensibiliseert over het woud. Nagaan van uitbreiding van het speelbos op het domein.
 • Verenigingen en feesten: Coördineren van vrijwillerswerking en dag van de Verenigingen. Gemeente feesten zoals Oudergem Feest herdenken zodat ze echt aanspreken, betrekken verenigingen.

3. Een sportieve en bewegende gemeente

 • Een uniek Sportloket te voorzien waar alle informatie betreffende gemeentelijke sportactiviteiten en sportclubs wordt verzameld en toegankelijk gemaakt wordt.
 • Kwalitatieve sportcentra te voorzien, die ondersteund worden en gemakkelijke toegankelijk zijn. De Centre Sportif (ADEPS) en de  Willegemszaal moeten gemakkelijk toegankelijk zijn. 
 • Op korte termijn te voorzien in een verminderd tarief voor Oudergemnaren in een zwembad van een buurtgemeente. Een studie bestellen om de mogelijkheid van een zwembadin privaat/publieke samenwerking in Oudergem te onderzoeken.
 • Het Rood Klooster als vertrekpunt uit te bouwen van wandelwegen, looppaden en fietsroutes, en dit in nauw overleg met Leefmilieu Brussel.
 • Mogelijkheden te voorzien voor groepen van inwoners die gezamenlijk willen sport beoefenen (jogging, fietsen, wandelen, …) en sportinstallaties (bijvoorbeeld fitness) te plaatsen in openlucht in de openbare ruimtes.
 • Een jaarlijkse sportdag te organiseren zodat de deelnemers de lokale sportclubs kunnen ontdekken en zich gratis kunnen initiëren in een aantal ludieke en sportieve activiteiten, vervolledigd door een luik gezondheid ; Regelmatige organisatie van sportieve activiteiten in samenwerking met de buurtgemeenten (vb: een wandelweek, een fietsweek).
 • Een betere omkadering te verzorgen van de grote sportevenementendie onze gemeente doorkruisen (20km van Brussel, Ronde van Frankrijk, …)

Imaginons une commune qui bouillonne d’idées et de projets, notamment culturels et sportifs

Une commune qui innove. Imaginons Auderghem comme une commune qui s’inscrit résolument dans la modernité, qui devienne à terme une ‘commune intelligente’, qui fasse de la technologie un outil de son développement, dans l’unique but d’apporter des solutions faciles et efficaces à des problèmes existants. Imaginons une commune qui bouge, qui crée un cadre propice à la créativité et mette en place une structure pour que des projets puissent prendre forme. De nombreux(ses) Auderghemois(es) veulent s’investir en lançant ou en rejoignant une série d’initiatives. Or, l’ambiance est à une certaine torpeur, les espaces manquent et rien n’est fait pour aider ces citoyen(ne)s dynamiques à communiquer, pour les informer des démarches à suivre.

Pour cela, innovons :

 • Un espace moderne, composé d’un open-space et de salles de réunion (espace partagé pour les étudiants en période de blocus, les indépendants, les artistes, les start-ups, et les associations);
 • Une plate-forme internet via l’application de la commune et le site internet permettant aux Auderghemois(es) d’entrer facilement en contact et de développer ensemble des projets communs tout en garantissant la transparence et la visibilité des actions menées (groupe de sportifs – cyclistes, coureurs à pied-, chorale, action sociale, professeur de mathématique pour accompagner votre enfant, professeur de piano, baby-sitter, personne de compagnie pour aider un proche à sortir de l’isolement,…);
 • Auderghem, une smart-city; des financements privés et publics; des partenariats avec les départements de la VUB et de l’ULB ; des projets pilotes communs et locaux ; un échevin chargé de la compétence transversale « commune intelligente » ; des sensors digitaux pour enregistrer la réalité (qualité de l’air, nuisance sonores, embouteillage…), des partenariats avec d’autres villes européennes ; une participation active aux forums européens destinés aux villes et communes d’Europe ;
 • Auderghem, une commune durable: des projets incitant les Auderghemois à la durabilité, au circuit-court, à l’économie circulaire et au zéro déchet notamment en proposant un kit d’information gratuit ; des poules à adopter pour ceux qui disposent d’un petit jardin ; un repair café ; un soutien aux initiatives durables portées par des citoyens et/ou commerçants ; un guichet communal de l’énergie ;
 • Un guide sur les animaux de compagniecomprenant notamment des informations et conseils pratiques ainsi que les bons gestes à avoir ;
 • Une transparence des études menées sur la commune; une réelle politique de l’Open Data pour permettre au secteur privé et universitaire d’utiliser ces données afin de développer de nouveaux projets ;
 • Une cellule communale qui facilite et accompagne de nouvelles initiatives économiques : incubateurs, laboratoires d’innovations, start-ups ;
 • Une journée annuelle des associations afin de mieux sensibiliser la population et de donner une visibilité aux actions et aux bénévoles.

Une oasis culturelle Imaginons que le Centre Culturel devienne un nouveau Flagey, que le Rouge Cloitre soit une référence qui dépasse le contexte bruxellois. Imaginons que la commune se dote d’une vision et d’une politique culturelle ambitieuses, à la hauteur de sa population en pleine évolution. Qu’elle utilise les outils dont elle dispose et qu’elle élargisse les publics qui s’y retrouvent. Faisons de la commune une oasis culturelle vibrante et de qualité, présente sur la carte de la Région bruxelloise.

Pour cela, innovons :

 • Le Centre culturel d’Auderghem comme lieu phare de la Région bruxelloise– un « nouveau Flagey »au travers d’une exploitation des niches non couvertes en Région bruxelloise; unplan de rénovation du Centre culturel comprenant également la rénovation de la maison communale ; des débats-réflexions en collaboration avec l’ULB et la VUB; une plus grande facilité pour louer les salles pour des événements/spectacles/conférences privés ;
 • Le Rouge Cloitre, un lieu à la fois familial, dédié à l’environnement, à la culture et aux arts: une porte d’entrée ‘officielle’ de la forêt de Soignes via le développement d’un centre des visiteurs (à l’instar du Centre des Visiteurs du Zwin à Knokke) ; une rénovation des structures existantes afin notamment de disposer d’une salle des fêtes décente et l’organisation d’activités artistiques (cours de peinture, de photo, de poterie, de chant…) ; l’organisation de cérémonies de mariage pour les Auderghemois(es) ; des expositions plus ambitieuses à la hauteur de ce cadre exceptionnel ; un meilleur accès ; un renforcement des activités liées à la ferme et à la nature destinées aux enfants et aux écoles ; une meilleure exploitation des points d’eau ;
 • Une transformation et une réelle ambition des événements de la commune (Carnaval, Chasse aux oeufs, fêtes d’Auderghem, fêtes du Rouge Cloitre, fêtes folkloriques) ; des événements mettant en avant la diversité culturelle présente dans notre commune ; inciter et faciliter la création de zinodes afin qu’Auderghem soit finalement représentée lors de la Zinneke Parade ;
 • Des bibliothèques ouvertes aux nouveaux médias, fers de lance de la politique culturelle, jouant un rôle de médiation des publics d’outil d’information et de lieu de rencontre et de débat citoyen ;
 • Un apprentissage des langues renforcé en mettant en contact les Auderghemois(es) d’origines linguistiques différentes via des initiatives ludiques ; un soutien financier adéquat pour l’infrastructure et les initiatives culturelles néerlandophones ;
 • Un renforcement de l’apprentissage informatique à des fins créatives ; une sensibilisation à des enjeux de société tels que la cybersécurité, le cyber-harcèlement ;
 • Un soutien aux activités « Auderghem d’Autrefois » et « Erfgoedbank », à la valorisation du patrimoine local et à la création d’œuvres d’art ; un budget participatif pour les initiatives culturelles citoyennes.

Une commune sportiveImaginons une commune fière de ses équipes, une commune  qui incite à pratiquer du sport, qui facilite l’exercice en pleine nature et en salle, et ce pour toutes et tous. Hockey, volley-ball, tennis de table, foot, gym… Auderghem regorge de clubs sportifs qui souvent excellent et dont les performances ne sont pas suffisamment mises en avant.

Pour cela, innovons :

 • Un guichet unique du Sport à fin de réunir et de rendre accessible toute l’information concernant le sport et les clubs présents sur la commune ;
 • Des clubs de sport revalorisés, soutenus et d’un accès facile ; le Centre Sportif (ADEPS) ou la Salle Willegems accessibles aisément ;
 • Piscine :à court terme, un tarif réduit pour les Auderghemois(es) à une piscinecommunale avoisinante ; une étude de faisabilité rendue publique au travers notamment d’un partenariat avec l’ADEPSen vue de la création d’une piscineprivée/publique sur Auderghem ;
 • Le Rouge-Cloître comme point de départ de sentiers de marche, de course à pied et de vélo, en collaboration étroite avec Bruxelles-Environnement ;
 • Des groupes citoyens se réunissant pour pratiquer un sport (jogging, randonnées cyclistes, tournois en tous genres) ; des installations sportives en plein air dans les espaces publics ;
 • Une journée sportive annuelle, occasion pour les participants de découvrir les clubs locaux et s’initier gratuitement à̀ différentes activités ludiques et sportives complétées par un volet santé ; organisations régulières d’activités sportives en partenariat avec les communes avoisinantes (exemples : semaine de la marche à pied, semaine du vélo) ;
 • Une meilleure exploitation des grands événements sportifs qui traversent la commune (courses à pieds, tour de France…).

Imagine a municipality that generates new ideas and projects, in particular cultural and sportive ones. 

An innovative AuderghemImagine Auderghem as a “smart” municipality that considers technology as useful tools for its development in order to come up with practical and efficient solutions for its current challenges. Imagine Auderghem that is generating new ideas and projects, that is providing a framework for creativity and has a clear method allowing these projects to grow. Many inhabitants of Auderghem wants to engage themselves, either by joining existing initiatives or by creating new ones. However, the current atmosphere is not so fruitful, places are lacking and not enough effort is done to inform citizens about projects and on how to realize them.

Therefore we want to innovate by  :

 • Creating a modern creative space, composed of open space and meeting rooms, that allows for co-creation and co-working
 • An internet platform accessible via the mobile application and the website of the municipality that allows inhabitants of Auderghem to get easily in contact with each other in order to develop collaborative projects. This platform is transparent and the actions that are undertaken are visible (e.g. this platform can help to create groups of sportive people – cycling, walking, … – to help social action or to connect yourself with babysitters, teachers of mathematics to give extra courses, …).
 • Making Auderghem a ‘smart’ municipality: looking for private and public funds, partnerships with ULB and VUB, pilot projects that address various municipality challenges, an alderman that coordinates this work in a transversal way over various domains, sensors to measure aspects of quality of life (air quality, noise, traffic jams, …); partnerships with other cities in order to learn from other examples, an active participation in various European forums dealing with smart cities; collaborative citizen actions (e.g. curieuzeneuzen in Antwerp)
 • Making Auderghem a sustainable municipality: developing projects that encourages inhabitants of Auderghem to sustainability, short circuits, circular economy and zero waste; providing a free information-kit to stimulate these projects to be developed; adopting chickens for inhabitants of Auderghem that have a garden; a repair-café; a bike-café; support for sustainable initiatives that are given shape by inhabitants and local shop keepers; an energy office at the town hall
 • Providing a guide for assistant dogs, including practical information and best practices
 • Assuring transparency of studies conducted on demand by the municipality: a genuine Open Data policy that allows the private and public sector to use these data for creating new innovative solutions and projects that are relevant for Auderghem
 • An innovation cel at the level of the municipality that facilitates and accompanies new economic initiatives: incubators, innovation labs, start-ups;
 • An annual Day of the Associations in order to allow the inhabitants of Auderghem to discover them easily and highlight the work of volunteers.

A cultural oasis – Imagine that the Cultural Centre is becoming a real reference within the Brussels region and beyond. Imagine that the municipality develops a vision and real cultural policy in line with the seize and characteristic of its population. Imagine that the municipality uses the tools it has at its disposal and that she’s able to attract the different publics on its territory. Let’s turn our municipality into a vibrant cultural oasis of quality, present on the cultural map of the Brussels’ region.

Therefore we want to innovate by:

 • Turning the Cultural Centre of Auderghem into a cultural light house within the Brussels Region – a new “Flagey – by means of a real exploration of niches in the region, a renovation plan of the centre including the town hall and by organizing debates about societal issues in collaboration with the ULB and the VUB. We also want that it becomes easier for associations and citizens to rent spaces and rooms in the centre;
 • Making the Rouge Cloître/Rode Klooster into a more familial space, dedicated to the environment, culture and arts: a real gateway to the Sonian Forest by developing a real visitor centre (like the visitor centre at Zwin) and by renovating the current buildings in order to have a decent space for artistic activities (photographic lessons, painting, …) and feasts. Allowing the organisation of marriages for inhabitants of Auderghem; more ambitious expositions that are in line with the character of this space; a better accessibility; a reenforcement of activities for children and schools connected to the farm and nature; a better exploitation of the water bridges and fountains;
 • Making events in the municipality – such as for example ‘Auderghem en Fête/Oudergem Feest’ or the Carnaval – more attractive and more ambitious. Organisation of events that highlights the cultural diversity of our municipality; stimulate the creation of a Zinnode in order to have Auderghem properly represented at the Zinneke Parade;
 • Assuring that libraries are using new media and can become genuine places for cultural discovery, debate and encounters;
 • Fostering the knowledge of languages by means of initiatives that allow inhabitants of Auderghem to learn new languages in an informal and joyful way; a correct financial support to the dutch speaking cultural infrastructures and initiatives (Den Dam, Bib, associations, …);
 • Providing opportunities to learn about new digital technologies and to use them for creative purposes; fostering actions towards societal challenges such as cybersecurity or cyberbullying;
 • Supporting activities such as ‘Auderghem d’Autrefois’ and the ‘Erfgoedbank’, and revalorise the local patrimonium (castles, touristic roads, …); a participatory budget for cultural initiatives by citizens;

A sportive municipality – Imagine a community that is proud of its sport teams, a municipality that facilitates and encourages the practice of sports outside and in sport halls and this for all ages. Whether it is hockey, football, tennis or gymnastics…Auderghem has a lot of sport clubs that are making great sportive performances but these results are not always sufficient put forward in local media or within the general population.

Therefore we need to innovate by:

 • Establishing a single office for Sport in order to bring together all the information about sport and sport clubs of Auderghem and make it easy accessible
 • Easy accessible sport centres (Willegems/Adeps)
 • Swimming pool: on the short term, a reduced tarif for inhabitants of Auderghem to one the swimming pools of the neighboring communities; a feasibility study, afterwards made public, about the potential of a private/public swimming pool in Auderghem
 • Making the Rouge Cloître a starting point of walking and bike roads in collaboration with Brussels Environment
 • Facilitating the emergency of recreative groups of inhabitants that come together to practice a sport (jogging, walking, cycling, tournaments, …); open air sport installations in public spaces
 • Organizing an annual Day of Sports: this is an opportunity for sport practitioners to discover local clubs and get free initiations to different kind of playful and sportive activities as well as connect this event with initiatives around health; organizing on a regular basis sport activities in partnership with neighboring municipalities targeting broad ranges of the population (for example: a ‘week of walking’ or ‘10.000 steps a day’ or a week of biking)
 • Better exploit the great sport events that cross our municipality (Tour de France 2019; 20 km of Brussels, …)

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: