4. Ruimte en kansen geven om persoonlijk te groeien – Donner des opportunités pour se developper personnellement – Create and provide space and opportunities for personal development

(version en français après version néerlandophone/English version after French version)

Iedereen de kans geven om zich te ontwikkelen volgens zijn mogelijkheden moet de focus zijn van iedereen die een publiek mandaat nastreeft. Dat geeft vrijheid. Kansen scheppen loopt over cultuur, onderwijs, kind-, jeugd- en seniorenbeleid, gelijke kansen en toegankelijkheid, alleenstaanden en singles, werkgelegenheid, het OCMW maar ook het verenigingsleven. Hieronder leest u wat we willen doen op deze domeinen:

 • Uitbouw Lutgardissite en volwaardig Nederlandstalig cultuurbeleid: Als Open Vld Oudergem werkten we mee aan de uitbouw van de Lutgardissite (zie realisaties). Nu de gebouwen begin 2019 openen, is het belangrijk dat de aanwezige partners op de site samenwerken, bijvoorbeeld via intergenerationele projecten. Belangrijk is wel dat de link blijft met andere partners en scholen in de gemeente (Den Dam, Jeugdhuis, Stadsmus, …) want de site mag geen eiland worden. Daarnaast moet er ruimte blijven voor een volwaardig Nederlandstalig cultuurbeleid in de gemeente, dat komt alle Oudergemnaren immers ten goede.
 • Meertaligheid bevorderen: Meertalig zijn is een troef op de Brusselse arbeidsmarkt. Talenkennis verbreedt niet alleen het blikveld van mensen, maar maakt interactie tussen overheid en inwoners en inwoners onderling gemakkelijker. Onder andere via ludieke evenementen en programma’s in scholen willen we meertaligheid promoten. Een gemeente zoals Oudergem waar het Verdrag van Rome onderhandeld werd en dus een belangrijk bladzijde in de geschiedenis van de Europese Unie geschreven werd, moet een voortrekker zijn op het vlak van meertaligheid.

Liberaal praktijkvoorbeeld – Sint-Pieters-Woluwe: Carla Dejonghe (open Vld) ontwikkelde als schepen in onze buurgemeente een waar programma rond meertaligheid onder de noemer ‘Wil je met mij…’. Via ludieke evenementen slaagde ze erin een ruim publiek van anderstaligen te bereiken dat Nederlands oefende.

 • Toegankelijkheid: Oprichten van een toegankelijkheidsraad die de betrokken actoren samenbrengt, een charter ‘toegankelijk Oudergem opstelt’ en het toegankelijkheidsbeleid mee uittekent en opvolgt. Opmaak van een toegankelijkheidskaart en instellen van een “rolroute” die knooppunten in de gemeente met elkaar verbindt en specifieke uitrusting heeft voor rolstoelgebruikers, mensen met visuele beperktheid en ook aangepast is aan mensen met kinderwagens of caddy’s. Behalen van het label ‘Anysurfer’ voor de gemeentelijke website.

Liberaal praktijkvoorbeeld – Mechelen : Door samenwerking met vzw OnWheels kwam er te Mechelen een kaart waar mensen met rolstoelen kunnen nagaan welke winkels, horeca, gebouwen en parkings toegankelijk zijn. Het is ook een project waarbij burgers of jeugdverenigingen bij betrokken kunnen worden, onder andere via het opmeten van de toegankelijkheidsinfrastructuur.

 • Een kinder-jongeren en seniorenbeleid: Het behalen van de labels ‘kindvriendelijke’ en ‘seniorvriendelijke’ gemeentes zijn geen gadgets, maar een echte incentive om op een gestructureerde manier een draagvlak en beleid uit te denken rond kinderen, jongeren en senioren. Voor elke doelgroep moet er een omgevingsanalyse en belevingsonderzoek komen naar hun behoeften en wijzen waarop ze de gemeente ervaren. Daarnaast moet er een kinder-, jeugd-, en seniorenraad opgericht worden om dit blijvend mee op te volgen en acties uit te werken met de bevoegde schepenen. Qua aanbod moet er ook meer gewerkt worden op jongeren. Oudergem kent veel initiatieven voor de allerkleinsten, maar de jongeren verdienen ook een gericht aanbod. We denken onder andere aan initiatieven rond coderen, maar ook creatieve projecten. De band tussen jeugdhuizen en hun buurt moet ook vergroot worden. Tot slot moet er een structurele samenwerking tussen het OCMW en Zoniënzorg opgezet worden.

Liberaal praktijkvoorbeeld – Aarschot: De stad Aarschot haalde het label Kindvriendelijke gemeente waardoor ze in heel haar werking van stadsbestuur tot OCMW tot verenigingen in kaart ging brengen hoe kindvriendelijk men eigenlijk was en ging nadenken over de bestaande processen en hoe deze te verbeteren. Er kwam ook een groot onderzoek naar de beleving van Aarschot door kinderen. Hieruit bleek onder andere dat er nood was aan meer speelelementen in het stadscentrum. Het resultaat van de hele oefening is dat er nu duidelijke doelstellingen op beleidsniveau zijn om rekening te houden met kindvriendelijkheid doorheen de hele werking van de stad en dat er ook een speelschip in het stadspark kwam. 

 • Kinderopvang en scholen: IJveren voor voldoende kinderopvang en plaatsen in het onderwijs is belangrijk. Op Delta willen we onder andere een Nederlandstalig onderwijsinstelling wier vorm aan een lokale behoefte voldoet. De gemeente moet ook uitbreidingsplannen van andere netten in onze gemeente ondersteunen. De kinderopvang moet ook inzetten op meertaligheid en diversiteit. 
 • Aandacht voor alleenwonenden en eenoudergezinnen: Oudergem kent een vrij grote groep alleenwonenden en eenoudergezinnen. Dat verdient specifieke aandacht. Alvast via de invoering van een singletoets die de impact op deze groep nagaat willen we hier aan werken.

Liberaal praktijkvoorbeeld – singlebon Mechelen: om tegemoet te komen aan fiscale maatregelen die singles treffen introduceerde mechelen een bon waarmee singles voor een bepaald bedrag in lokale winkels kunnen winkelen.

 • Een duw in de rug: Iedereen kan tegenslag krijgen in zijn leven. Dan moeten we de nodige ondersteuning bieden om mensen terug in heft in handen te laten nemen. We willen voortbouwen aan een modernisering van het OCMW (ook in communicatie naar buitenwereld toe) en platformen als ‘een job in mijn buurt’ moeten voor werkzoekenden ook afgestemd zijn op kleine ondernemers en zelfstandigen als werkgevers.

Imaginons une commune qui aide chacune et chacun à se développer personnellement

Imaginons une commune qui offre à chacune et à chacun l’opportunité de se développer personnellement et mette à disposition les outils et les accompagnements qui préparent au monde de demain. Cela passe par l’enseignement et l’accompagnement des plus jeunes, mais pas seulement. Imaginons une commune qui lutte contre l’ isolement des personnes, qui personnalise l’accompagnement de ceux qui en ont besoin, notamment à travers un CPAS géré de manière neutre, transparente, empathique et efficace. Une commune qui donne un coup de pouce aux chercheurs d’emplois et qui accompagne les personnes du troisième âge et les personnes atteintes d’un handicap. Imaginons une commune qui s’empare des thèmes de société comme l’égalité homme-femme ou encore les droits des homosexuels, transsexuels et bisexuels. Une commune qui pousse chaque individu à devenir une meilleure version de lui-même.

Enseignement et jeunesse : Imaginons une commune qui comprend l’inquiétude des parents au moment de trouver une place dans une crèche ou dans une école proche mais de qualité, qui promeut tant le savoir que le savoir-être et le savoir-faire. Nos jeunes devront acquérir les compétences qui leur permettront de s’adapter à un milieu de travail et à un environnement social en perpétuelle évolution. Les connaissances linguistiques mais aussi digitales doivent être une priorité et ce dès le plus jeune âge. Imaginons une commune qui propose des activités pour l’ensemble de ses jeunes et pas uniquement pour les plus petits.

Pour cela, innovons :

 • Une augmentation planifiée du nombre de places d’accueil, dans les crèches communales et si possible dans des crèches privées ; une labélisation commune “Amie des enfants” afin de garantir l’épanouissement des enfants et, des parents (comprenant notamment un espace pour allaitement et pour changer les langes) ;
 • Une offre bilingue renforcée dans les écoles primaires ; une offre en termes d’écoles munies d’une pédagogie active; la promotion dans toutes les écoles d’une alimentation saine, équilibrée et du circuit court ;
 • Une plaine de jeux extérieure couverte pour les jours de pluie ; une revalorisation des autres plaines de jeux existantes ; l’organisation d’événement type un “après-midi jouer” pour promouvoir des échanges entre les écoles situées à Auderghem ;
 • Une offre accrue et une meilleure visibilité des activités parascolaires, en particulier pendant les vacances ; une offre d’école des devoirs renforcée ;
 • Un soutien à la mobilité douce des plus jeunes; un contrôle strict de la sécurité aux abords des écoles, académies, centres sportifs et culturels ;
 • Un lieu récréatif pour adolescents ; un conseil de la jeunesse bi-communautaire ; des liens renforcés entre les maisons de jeunesses et les différents quartiers ; des partenariats avec les écoles dans le but d’organiser une ou plusieurs journées par an où les élèves seraient amenés à visiter et/ou à s’investir dans une association à Auderghem ;
 • Des initiatives en partenariat avec des associations centrées sur l’utilisation des nouvelles technologies pour les jeunes et une meilleure éducation aux médias a fin d’encourager à la production et à la création plutôt qu’à la consommation de ces nouvelles technologies ; un plan de lutte contre le (cyber) harcèlement à travers un partenariat entre les enseignants, les parents et la police ;

Seniors et intergénérationnel : Imaginons une commune qui considère le bien-être, la qualité de vie et la sécurité de ses seniors comme une priorité transversale dans l’ensemble de ses politiques. Une commune qui consulte ses seniors sur les projets d’aménagement du territoire ou de mobilité. Imaginons une commune qui permette aux seniors de résider le plus longtemps possible dans leur logement, favorise leur autonomie et développe le lien intergénérationnel. Des immeubles où cohabitent des jeunes familles et des personnes plus âgées, avec des lieux conviviaux pour l’échange et l’entraide.

Pour cela, innovons :

 • Un conseil des seniors notamment pour faire un bilan objectif de leurs demandes et de leurs besoins ;
 • L’adhésiondes communes à des réseaux comme « Ville, amie des aînés »; des transports publics plus aisés en termes d’accès notamment en veillant à la hauteur des trottoirs pour monter dans le bus ;
 • Une offre de taxis seniors dès 65 ans ; des services d’aide pour faciliter des petits travaux de réaménagement ou de rénovation à prix abordable accessibles également aux personnes en situation de précarité ou d’handicap ;
 • Des habitats alternatifs et intergénérationnels: avec une participation proactive à la promotion de projets d’habitats kangourous (exemple: 1 toit, 2 âges) ou encore au projet de logements « Abbeyfield» et maisons andromèdes (habitat groupé et participatif où chacun garde son logement privé, tout en bénéficiant d’espaces communs et pour certains des services d’accompagnement) ;
 • Des projets intergénérationnels créateurs d’échanges entre les jeunes et les seniors. Exemple : la création d’une école de devoirs dans les maisons de repos situées sur la commune (CPAS et privée), des aînés dans les projets de coaching et mentorat professionnels, des jeunes dans des cours d’informatique ;
 • Des services de télévigilance qui permettent de signaler un problème, un risque pour la sécurité ou d’appeler à l’aide par exemple en cas de chute.

Handicap : Imaginons une commune qui anticipe l’inclusion des personnes en situation de handicap de manière transversale et globale à chaque étape de l’élaboration desa politique et de ses projets. Une commune qui connaît ses habitants fragilisés et la diversité des situations personnelles et mette en avant une série de projets pour leur développement personnel.

Pour cela, innovons :

 • Un conseil pour l’accessibilité groupant les échevins compétents et les acteurs du terrain; une stratégie et une charte de l’accessibilité ;
 • Des infrastructures adaptées: une sonorisation des feux pour les déficients visuels ; des bandes de guidage en traversées piétonnes ; des bornes de trottoirs systématiquement abaissées aux passages piétons, des revêtements adaptés des trottoirs ;
 • Des applications mobilespour utiliser l’intelligence collective des Auderghemois(es) et plus facilement notifier les endroits difficiles d’accès aux personnes à mobilité réduite ; une meilleure lisibilité des outils digitaux de la commune (exemple : le label Anysurfer) ; une route spécifique aménagée ;

 Une commune solidaire où chacun/e trouve sa place. Imaginons une commune où chaque citoyen(ne) pourrait avoir accès facilement et rapidement à l’aide dont il a besoin à tout moment de son parcours de vie. Imaginons qu’à Auderghem, le CPAS ne soit plus considéré comme une fatalité, mais comme un tremplin temporaire pour mieux rebondir. Or actuellement, le CPAS fonctionne au quotidien, mais ronronne sans réelle vision d’avenir. La solidarité va bien au-delà du CPAS et concerne l’ensemble de la vie associative de la commune. C’est pourquoi, nous voulons insuffler une véritable énergie nouvelle dans le soutien et l’accessibilité à la vie associative d’Auderghem.

Pour cela, innovons :

 • Accueil et accès aux informations améliorés et renforcés ; un site internet pour le CPAS, présence sur les réseaux sociaux(une page Facebook, par exemple) des portes ouvertes et/ou des journées d’informations durant l’année;
 • Des initiatives menant à une émancipation et une réinsertion durables des citoyen(ne)s au CPAS ; un suivi personnalisé ; un service consacré à l’accompagnement et au soutien de ses bénéficiaires souhaitant créer leur propre emploi ;une réelle politique emploi au sein du CPAS : rencontre d’employeurs, révélateurs des talents des bénéficiaires, meilleure correspondance des besoins des employeurs avec l’orientation en formation des futurs travailleurs ;
 • Une insertion durable dans le marché de l’emploi des bénéficiaires de contrats de réinsertion par l’emploi (articles 60 et 61) ; un contact constant avec les employeurs publics et privés ainsi qu’avec Actiris ;
 • Des synergies entre la commune et le CPAS d’Auderghem, mais aussi avec les communes voisines ;
 • Un rôle accru de l’épicerie sociale déjà créée à Auderghem ; une qualité des produits vendus assurée en privilégiant l’approvisionnement en produits bio et issus de circuits courts;
 • Des liens renforcés entre le CPAS et les agences immobilières sociales;
 • Des initiatives citoyennes, via la création de budgets citoyens, mais aussi et via une véritable écoute et une prise au sérieux de ceux qui veulent s’impliquer pour améliorer et proposer des projets liés à l’économie collaborative et au partage, à l’instar des frigos solidaires ou des produits retenus chez les commerçants ;
 • Des solutionspour les familles monoparentales (applications de baby-sitting, covoiturage, aide aux devoirs, etc.) ;
 • Un accompagnement personnel des nouveaux arrivants, surtout pour ceux provenant d’un autre pays européen ou d’un pays tiers ; un « Welcome pack » regroupant l’ensemble des informations pratiques et les points de contacts tout en les introduisant aux comités de quartiers.

Imagine a municipality that provides each of us opportunities to develop ourselves personally

Imagine a municipality that offers opportunities for each of us to develop ourselves individually and provides the necessary methods and support systems that prepare us for the world of tomorrow. This concerns education and guidance of our children, but not only this. Imagine a municipality that fights against social isolation, that assists those that are in need, in particular by means of a CPAS/OCMW (Public Welfare centre) that is managed in a neutral, transparent, empathic and efficient way. A municipality that helps people looking for jobs and that accompanies elderly people and people with a handicap. Imagine a municipality that is a leading actor on subjects such as the equality of men and women or the rights of LGBTQ. A municipality that encourages everyone to become a better version of one-self.

Education and youth: Imagine a municipality that understands the uncertainty and the concerns of parents when looking for a place in a crèche or school nearby, a municipality that not only emphasizes knowledge but also skills. Our youth must acquire the necessary competences that allow them to adapt themselves to a constantly changing world and changing working conditions. The knowledge of languages but also digital skills must be considered as a priority. Imagine a municipality that offers activities for all segments of children and youth and not only for the youngest ones.

Therefore we want to innovate by:

 • A planned augmentation of the number of places in day nurseries (public or private): obtained the label ‘Childfriendly City’
 • A stronger bilingual offer in the primary schools; provide an offer of schools with an active pedagogy; promoting in all schools healthy and balanced food (short circuits)
 • a covered external play yard that is useful during rainy days; a revalorisation of the existing play yards; organisation of events like ‘an afternoon of play’ in order to stimulate exchanges between children and pupils in Auderghem
 • An increased offer and better visibility of extra-school activities, in particular during holiday periods; a reinforced offer of homework schools;
 • Supporting the use of all modes of “soft” mobility (walking, biking, trottinettes, …) among our youth; a better security control along our schools, sport centres, cultural centres, …
 • A recreational place for adolescents; a youth council composed of both communities; allow the creation of relationships between the youth houses and their neighbourhood; establishing partnerships with schools in order to allow pupils to get in contact with different associations in Auderghem and to get involved in their work
 • Establishing initiatives in cooperation with associations that focus on children and youth and the usage of new technologies in order to have a good education about new media and ICT but also to stimulate children to develop and use technologies for creating useful tools and projects instead of merely consuming them; a plan to battle (cyber) bullying by means of a partnership between teachers, parents and the police.

Seniors and intergenerational work: Imagine a municipality that considers well-being, quality of life and feeling of safety of its senior as a transversal preoccupation over all its competences. A municipality that consults its seniors about redesigning its public spaces or about mobility. Imagine a municipality that provides opportunities for its seniors to stay longer in their own homes, stimulates their autonomy and develops intergenerational bonds. Imagine houses where young families and older people live together with cosy spaces fostering exchange and help between residents.

Therefore we want to innovate by:

 • Establishing a senior council, in particular to make an objectif inventory with respect to their demands and needs
 • Adhering to the network “Age-friendly cities” ; have a particular attention to the height of the footpaths in order to make public transport, in particular the busses, more accessible.
 • Establishing a taxi offer for seniors; establishing a support service for small renovation works (change bulbs, small plumbing works, …) or renovations at a low price that is also accessible for people in need or having a handicap
 • Creating alternative and intergenerational housing: a proactive participation in promoting kangaroo projects (1 house, 2 generations living together),  ‘Abbeyfields’ dwellings or mixed dwellings (collective housing projects where everybody keeps its private spaces but at the same time has access to common spaces and can rely on  small support or help services)
 • Developing intergenerational projects between seniors and young people. For example: the creation of a homework school in elderly houses, coaching projects of seniors or young people helping elderly with ICT.
 • Tele-surveillance services that allow to easily signal a problem or to call for help

Handicap: Imagine a municipality that anticipating on the inclusion of all persons with a handicap by implementing a transversal approach in the whole development cycle of its projects and policies. A municipality that knows its inhabitants that are in need and their diversity in order to develop projects that foster their personal development.

Therefore we want to innovate by:

 • Establishing an Accessibility Council that groups the competent alderman and the main actors on the field; develops a common strategie and charter with leading principles;
 • Adapting infrastructures: sonorisation of traffic lights, guiding lanes for pedestrians on crossroads; lower edges of footpaths and adapted pavements;
 • using mobile applications in order to tap in the collective wisdom of inhabitants of Auderghem to chart levels of accessibility and highlight easy and difficult places for persons suffering from mobility impairment; a website with the label ‘Anysurfer‘; a specific road that allows people with visual or mobility impairment to travel more easily within the municipality (rolroute)

A solitary municipality where everybody finds its place. Imagine a municipality where every citizen can find and fast easy access to the support he or she needs in all the phases of its life. Imagine that in Auderghem the Centre for Public Welfare (OCMW/CPAS) is not considered as a fatality but as a temporary springboard in order to better grow afterwards. Currently, the CPAS is doing its job, but without a clear vision on the future. Solidarity goes further than only the CPAS and entails the whole associative life of our municipality. Therefore, we want to blow a fresh wind in the support and accessibility of the associative life of Auderghem.

Therefore we want to innovate by:

 • Improving the welcome desk and providing easier access to information; a website for the CPAS/OCMW, presence on social media, open days or information days throughout the year;
 • Fostering Initiatives that lead to an emancipation and sustainable reinsertion of inhabitants of Auderghem; personal guidance; a service that is dedicated to guidance and support to beneficiaries that want to create their own proper employment; a real employment policy within the CPAS/OCMW: encounters with employers, better formation of employees in light of their future work;
 • A lasting insertion of beneficiaries of article 60 et 61 into the labour market; a constant dialogue between public and private employers as well as Actiris
 • Fostering synergies between the municipality and the CPAS/OCMW of Auderghem, but also with neighbouring communities;
 • An increased role of the social grocery that is created in Auderghem; assuring quality of the products on offer with a special focus on bio-products from short circuits;
 • A privileged relationship between the CPAS/OCMW and the social housing agencies
 • Fostering citizen initiatives, by means of the creation of citizen budgets, but also via an increased openness to those that want to propose projects related to collaborative economy and sharing economy, for example by means of a solidarity fridge or by redistributing non-sold food items from local shopkeepers;
 • Solutions for monoparental families (application for babysitting, car sharing, support with home work);
 • A personal guidance of new arrivals, in particular for those coming from European countries or remote countries; a welcome pack that groups together all the practical information and contact points as well as providing introduction to the neighbourhood committees.

 

 

 

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: